En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Japonya’dan 2.2 milyar dolar yatýrým

14 Eylül 2018 Cuma 01:50
38 0
Japonya’dan 2.2 milyar dolar yatýrým

Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu (DEÝK) bünyesinde bulanan Türkiye-Japonya Ýþ Konseyi’nin 24. Dönem toplantýsý 19 Eylül’de Ýstanbul’da gerçekleþecek.

Türkiye-Japonya Ýþ Konseyi Baþkaný Þerif Tosyalý, toplantý öncesinde yaptýðý açýklamada Türkiye’de faaliyet gösteren Japon firmalarýn sayýsýnýn 195’i bulduðunu söyledi.

Tosyalý, “Bugün Türkiye’de Japon doðrudan sermaye yatýrýmlarýnýn tutarý 2.2 milyar dolar seviyesine ulaþmýþ durumda. Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý tarafýndan saðlanan krediler Haliç Köprüsü, Hasan Uðurlu Barajý, Altýnkaya Barajý ve Marmaray gibi çok önemli projelere finansman kaynaðý olduðu” diye konuþtu.

Ýkili ekonomik iliþkileri geliþtirmek üzere oturumlarýn düzenleneceði ve Toyota, Mitsubishi ve Daikin gibi Japon devi firmalarýn üst düzey yöneticilerinin katýlacaðý toplantý ile ilgili açýklama yapan Tosyalý, “500 kiþilik bir katýlým bekliyoruz. 24. Türkiye-Japonya Ýþ Konseyleri Ortak Toplantýsý’nda, ülkelerimiz arasýndaki iþ ortamýnýn geliþtirilmesi, Afrika örneði üzerinden 3’üncü ülkelerde iþ ortaklýðý fýrsatlarý, ikili ekonomik iliþkilerin geniþletilmesi ve derinleþtirilmesi için somut politikalar belirlenecek ve ortak bildiri imza töreni düzenlenecek” dedi.

Türkiye ekonomisi son 15 yýldýr büyümekte olduðunu belirten Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, “Önümüzdeki hafta düzenlenecek Türkiye-Japonya Ýþ Konseyi Ortak Toplantýsý çok büyük önem taþýyor” dedi. Miyajima,“Önümüzdeki yýl Japonya’da düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn katýlýmý önem kazanýyor. Akabinde ülkelerimiz arasýndaki Serbest Ticaret Anlaþmasý’nýn müzakereleri tamamlanacak ve imzalanacak” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0