En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Kansere yakalanan Esma Esed'in fotoðrafý yayýmlandý

06 Ekim 2018 Cumartesi 21:23
22 0
Kansere yakalanan Esma Esed'in fotoðrafý yayýmlandý

Katil Esed'in meme kanseri nedeniyle tedavi gören eþi Esma Esed'ýn son fotoðrafý, hastalýðýnýn ileri boyutlara ulaþtýðýný gözler önüne serdi.

Geçtiðimiz Aðustos ayýnda Esma Esed'e meme kanseri teþhisi koyulmuþ, Suriye rejiminden yapýlan açýklamada kanser hücresinin birinci evrede olduðu ve erken teþhis koyulduðu bildirilmiþti.

Suriye rejiminin sosyal medya sitesi Facebook sayfasýndan ise 43 yaþýndaki Esma Esed’e askeri bir hastanede týbbi müdahale yapýlýrken fotoðrafý paylaþýlmýþtý.

Kemoterapi tedavisi gören Esma Esed'in, saçlarýnýn büyük ihtimalle döküldüðü ve tedavi sürecinde aþýrý þekilde zayýfladýðý görülüyor.

Ünlü bir Suriyeli ailenin kýzý olarak Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da doðan 43 yaþýndaki Esma Esed, 1996 yýlýnda King's College'dan mezun olmuþtu. Esma Esed, JP Morgan'da çalýþýrken tanýþtýðý Beþar Esed ile evlenmek için 2000 yýlýnda Þam'a taþýnmýþtý.

Avrupa Birliði (AB) dýþiþleri bakanlarý 2012 yýlýnda Esma Esed'e AB'ye üye ülkelere seyahat yasaðý ve bu ülkelerdeki mal varlýðýnýn dondurulmasý gibi bir dizi yaptýrým uygulama kararý almýþ, Esma Esed'in yaný sýra annesi, kýz kardeþi ve baldýzý ile 8 Suriyeli bakana da yaptýrým uygulamasý getirilmiþti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0