En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Katýlým bankalarýnýn 9 aylýk karý 1,2 milyar oldu

21 Kasım 2017 Salı 13:24
20 0
Katýlým bankalarýnýn 9 aylýk karý 1,2 milyar oldu

Katýlým bankalarýnýn net karý, bu yýlýn 9 ayýnda 2016'nýn ayný dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyar 164 milyon lira oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren katýlým bankalarý Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katýlým Bankasý, Vakýf Katýlým ve Ziraat Katýlým'ýn konsolide olmayan toplam aktif büyüklüðü bu yýlýn eylül sonu itibarýyla 148 milyar 214 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yýlýn sonuna kýyasla yüzde 12'lik artýþa iþaret etti.

Katýlým bankalarýnýn 9 aylýk net dönem karý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyar 164 milyon liraya ulaþtý. Sektörün net karý, geçen yýlýn ocak-eylül döneminde ise 889 milyon lira düzeyinde gerçekleþmiþti.

Eylül sonu itibarýyla katýlým bankalarýnýn öz kaynaklarý 2016 sonuna göre yüzde 15 artarak 13 milyar 174 milyon liraya yükseldi.

Aktif büyüklük baz alýndýðýnda, katýlým bankalarýnýn payýnýn toplam bankacýlýk sektörünün yüzde 5'ine yaklaþtýðý görülüyor.

Türkiye Katýlým Bankalarý Birliði (TKBB) verilerine göre de ekim sonu itibariyle sektörde bin 2 þubede 14 bin 917 kiþi istihdam ediliyor.

Türkiye Katýlým Bankalarý Birliði (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, AA muhabirine yaptýðý deðerlendirmede, "Bu yýlýn sonunda katýlým bankacýlýðýnda fon artýþý yüzde 30'larý bulabilir, net kar asgari 1,5 milyar dolar olur. Bu yýlý iyi bir sonuçla kapatacaðýmýzý düþünüyorum." dedi.

Akyüz, "Emlak Bankasý, katýlým bankasý olursa üyemiz olacak. PTT'nin katýlým bankasý kurma düþüncesi var. TMSF'nin elindeki bankalarý alanlar, belki katýlým bankasý kurabilirler." þeklinde konuþtu.

Ayrıca okuyun: Bütçe 7.6 milyar lira fazla verdi

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0