En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Katar'dan Arsal'daki Suriyeli mültecilere yardým

13 Ocak 2019 Pazar 00:00
91 0
Katar'dan Arsal'daki Suriyeli mültecilere yardým

Katar Hayýr Kurumu, Lübnan'ýn Beka vilayetine baðlý Arsal bölgesinde zor kýþ þartlarýnda çadýrlarda kalan Suriyeli mülteciler için acil yardým kampanyasý baþlattý.

Katar Hayýr Kurumu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Arsal'a yardým edin" ismini taþýyan kampanyayla 20 milyon Katar riyali (yaklaþýk 5,5 milyon dolar) toplanmasýnýn amaçlandýðý belirtildi.

Açýklamada, toplanan yardýmlarýn Arsal'daki Suriyeli mültecilerin yaðmur ve kardan dolayý gördükleri zararý karþýlamak için barýnak, gýda, ýsýnma, saðlýk gibi alanlarda kullanýlacaðý kaydedildi.

Arsal bölgesindeki derme çatma çadýrlarda kalan Suriyeli mülteciler, ellerindeki kýsýtlý imkanlarla kýþ aylarýnýn zor þartlarýna karþý mücadele veriyor.

Geçen pazartesi Norma isimli kar fýrtýnasý Lübnan'ýn Arsal bölgesini etkisi altýna almýþ ve buradaki çadýrlar, olumsuz etkilenmiþti.

Arsal Belediye Baþkaný Basil el-Huceyri daha önce AA muhabirine yaptýðý açýklamada, sayýlarý 60 bini bulan Suriyeli mültecilerin yakacak ve gýda gibi temel ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðýný söylemiþti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0