En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Lübnan, Ýsrail'i BMGK'ya þikayet edecek

11 Şubat 2018 Pazar 01:05
32 0
Lübnan, Ýsrail'i BMGK'ya þikayet edecek

Lübnan, Suriye'ye düzenlediði hava saldýrýsýnda Lübnan hava sahasýný ihlal eden Ýsrail'i BMGK'ya þikayet edecek.

Lübnanlý siyasilerin, Ýsrail'in bu sabah Suriye'ye düzenlediði hava saldýrýsýný görüþtüðü bildirildi.

Lübnan Cumhurbaþkanlýðýndan yapýlan açýklamada, Cumhurbaþkaný Miþel Avn'ýn, Ýsrail'in Suriye'ye düzenlediði hava saldýrýsýnda Lübnan hava sahasýný ihlal etmesi nedeniyle konuyu Meclis Baþkaný Nebih Berri ve Baþbakan Saad Hariri ile telefonla görüþtüðü ve durumun Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taþýnacaðý ifade edildi.

Açýklamada, Savunma Bakanlýðý ve Genel Kurmay Baþkanlýðýndan Ýsrail'in ihlalleriyle ilgili raporlarýn Cumhurbaþkanýna iletildiði aktarýlýrken, Dýþiþleri Bakaný Cibran Basil'in ise Ýsrail'in ihlallerini BMGK'ye taþýyarak þikayet edeceði bilgisi paylaþýldý.

Dýþiþleri Bakanlýðýndan da yapýlan açýklamada, Ýsrail'in ihlallerinin kýnandýðý ve Tel Aviv yönetiminin faaliyetlerinin bölgedeki istikrarý tehdit ettiði vurgulanýrken, Birleþmiþ Milletler'deki Lübnan Daimi Temsilciliðinin konuyu BMGK'ye taþýyacaðý aktarýldý.

Açýklamada bölge ülkelerine çaðrýda bulunularak, Ýsrail'in saldýrýlarýnýn ve faaliyetlerinin engellenmesi istendi.

Ýsrail, bu sabah erken saatlerde hava sahasýný ihlal ettiðini ileri sürdüðü Ýran'a ait askeri insansýz hava aracýný vurduðunu açýklamýþtý.

Suriye rejimi de hava sahasýný ihlal eden Ýsrail'e ait bir savaþ uçaðýný düþürdüðünü ilan etmiþ, Ýsrail de geliþmeyi doðrulamýþtý. Savaþ uçaðýndaki iki pilotun Ýsrail'in kuzeyine düþtüðü, birinin durumunun aðýr olduðu Ýsrail makamlarýnca bildirilmiþti.

Ýsrail ordusu, aralarýnda Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile Ýran'a ait dört askeri üssün de yer aldýðý Suriye topraklarýnda 12 hedefi hava saldýrýsýyla vurduðunu açýklamýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0