En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Libya 2018'de petrol gelirlerini yüzde 78 artýrdý

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:40
90 0
Libya 2018'de petrol gelirlerini yüzde 78 artýrdý

Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, ülkenin 2018 yýlýnda günde ortalama 1 milyon 107 bin varil petrol üretimiyle yýl boyunca yaklaþýk 24,4 milyar dolar gelir elde ettiði belirtilirken "Libya'nýn 2013 yýlýndan bu yana en yüksek petrol üretimini kaydettiðini ve gelirlerini bir yýl öncesine göre yüzde 78 arttýrdýðý" bilgisi paylaþýldý.

Açýklamada ayrýca Ulusal Petrol Kurumu Baþkaný Mustafa Sanallah'ýn geçen aydan bugüne çalýþmalarýn durduðu ülkenin güneyindeki petrol sahasý Þerare'de üretimin devam etmesi için Libya'daki yetkililerden güvenlik koþullarýnýn iyileþtirilmesini talep ettiði aktarýldý.

Libya'nýn güneyindeki en büyük petrol sahasý Þerare'de, güvenlik nedeniyle üretim durmadan önce günlük yaklaþýk 340 bin varil petrol üretildiði belirtiliyor.

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandýran Libyalý göstericiler, geçen ay baþlarýnda "yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkýndýrmak için harekete geçmesi, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yollarýn güvenliðini saðlamasý ve bölgenin yakýt hissesini güvence altýna almasý" gibi taleplerle petrol sahasý yakýnlarýnda eylemler düzenlemiþti.

Libya Petrol Kurumu ise petrol sahasýný korumakla sorumlu "Petrol Tesisleri Muhafýzlarý" isimli milis güçlerine baðlý çoðunluðu Tuareglerden oluþan 30. Tugay'dan bir grubun "petrol alanýna girerek, çalýþanlara þiddet uyguladýðý ve tehdit ettiðini" belirtmiþti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralýk'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasýnda üretimin durduðunu açýklamýþtý.

Kurum, bu durumdan ülke ekonomisinin günlük yaklaþýk 32,5 milyon dolar zarar göreceðini bildirmiþti.

Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nýn en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'nýn, 2011'deki devrim öncesinde günlük petrol üretiminin 1,6 milyon varil olduðu aktarýlýyor.

Libya, 2017 yýlýnda günde ortalama 1 milyon varil petrol ürettiðini ve yaklaþýk 14 milyar dolar gelir elde ettiðini duyurmuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0