ÝÞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya: Geçen yýl 357 bin kadýnýmýzýn istihdamýný gerçekleþtirdik

09 Şubat 2018 Cuma 18:18

21 0

ÝÞKUR Genel Müdür Vekili Uzunkaya: Geçen yýl 357 bin kadýnýmýzýn istihdamýný gerçekleþtirdik

Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, "Türkiye tarihinde kýrýlan bir rekor da 2000'li yýllarýn baþýnda sadece 10 bin kadýnýn istihdam edildiði bir yerde biz geçen yýl 357 bin kadýnýmýzýn, 361 bin gencimizin istihdamýný gerçekleþtirdik." dedi.

Uzunkaya, Samsun Valiliði toplantý salonunda düzenlenen Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu Toplantýsýnda, 2017 yýlýnýn çalýþma hayatý, istihdam seferberliði verileri ve sonuçlarý açýsýndan tarihi bir rekorun kýrýldýðý yýl olduðunu söyledi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn öncülüðünde yürütülen istihdam seferberliðine deðinen Uzunkaya, bu seferberliðe baþta Samsun olmak üzere tüm illerin iþvereni, iþçisi ve odalarýyla destek verdiðini anlattý.

"ÝÞKUR, 70 yýlý aþan tarihinde ilk defa kurum kanalýyla iþe yerleþtirme sayýsýný bir milyonun üzerine çýkarmýþtýr. Öncesinde 789 bin olan istihdam sayýsýný, 2017 yýlýnda 1 milyon 57 bin 249 kiþiye çýkardýk. Bu baþarý tesadüfen olmamýþtýr. Ýþ gücü piyasasýnýn bizden beklediði nitelikli eleman yetiþtirme noktasýnda bir yýl içinde 508 bin insanýmýzý kurslarýmýzda, iþ baþý eðitim programlarýndan istifade ettirdik. Türkiye tarihinde kýrýlan bir rekor da 2000'li yýllarýn baþýnda sadece 10 bin kadýnýn istihdam edildiði bir yerde biz geçen yýl 357 bin kadýnýmýzýn, 361 bin gencimizin istihdamýný gerçekleþtirdik."

Vali Osman Kaymak da kentte ÝÞKUR tarafýndan gerçekleþtirilen istihdamla ilgili açýklamalarda bulundu.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...