Ýmar barýþý baþvuru süresi 31 Aralýk'a kadar uzatýlýyor

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:05

57 0

Ýmar barýþý baþvuru süresi 31 Aralýk'a kadar uzatýlýyor

Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, imar barýþýnda baþvuru süresini 31 Aralýk'a kadar uzatmayý hedeflediklerini bildirdi.

Kocaeli Valiliði'ni ziyaretinde konuþan Bakan Kurum, imar barýþýnýn sürekli gündemlerinde olduðunu söyledi.

Ýmar barýþýnýn "kaçak binalarýn devletle olan barýþý" olduðunu vurgulayan Kurum, "Vatandaþýmýzýn maðduriyetinin giderilmesi adýna çýkarýlmýþ olan bir yasa. Elektriði, suyu, doðal gazý baðlansýn ve vatandaþýmýz burada yaþam kalitesini daha yukarý çýkarsýn diye yapýlmýþ bir yasa. Yasa 31 Aralýk 2017'den önceki yapýlarý ilgilendiriyor. Bu tarihten önce yapýlmýþ yapýlarýn aslýnda kayýt altýna alýnmasý. Ancak sahada birçok kaçak bina yapýlýyor. Bu kaçak binalara iliþkin, hem Ýçiþleri hem Adalet hem de Çevre ve Þehircilik bakanlýklarý olarak biz valilerimizle birlikte koordinasyon içinde çalýþma yürütüyoruz. Bu binalarýn hepsi de yýkýlacak." diye konuþtu.

"Bu yapýlarýn da valilik eliyle yýkýlmasý noktasýnda takiplerini hep birlikte yapalým diyoruz. Ýmar barýþýnda 31 Ekim'de baþvurularýmýz sona eriyor, bedeli yatýrma süreci de 31 Aralýk'ta bitiyor. Çok yoðun bir baþvuru var. Bugün itibarýyla yaklaþýk 8 milyon 150 bin vatandaþýmýz baþvurdu. Baþvuru bedeli de yaklaþýk 5 milyar 120 milyon lira oldu. Baþvuru talebinin 13-14 milyon olmasýný bekliyoruz. Gerçekten çok yoðun þekilde oluyor. Bu baþvuru sürecini de 31 Aralýk 2018 tarihine kadar inþallah uzatmayý hedefliyoruz. Bu kanundan daha çok vatandaþýmýzýn yararlanmasý noktasýnda süreci uzatýp, devletimiz daha çok vatandaþýyla inþallah barýþmýþ olacak. Bu barýþ, tekrar söylüyorum yeni bina yapmak deðildir, yeni bina yapýlmasýna müsaade etmeyeceðiz. Bu noktada hem belediyelerimiz hem de valiliklerimiz her noktada bunun takibini yapýyor olacak."

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...