Ýzmir’in primi Ýstanbul’u geçti

15 Haziran 2018 Cuma 01:20

25 0

Ýzmir’in primi Ýstanbul’u geçti

Son yýllarda Ýstanbul’dan yoðun göç alan Ýzmir’deki konut fiyatlarý 5 yýlda mega þehirdeki fiyat artýþýný geride býraktý. Ýzmir’de konut metrekare artýþý, mart sonu itibarýyla son 5 yýlda yüzde 108.6 attý. Ýstanbul’daki artýþ ise yüzde 107 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) verilerine göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatý, bu yýlýn mart sonunda 2 bin 151 lira oldu. Mart sonu itibarýyla konut metrekare fiyatý, son 5 yýlda yüzde 80.2, bir önceki aya göre ise yüzde 0.6 artýþa iþaret etti.Türkiye’nin mega kenti Ýstanbul’da son yýllarda konut metrekare fiyatlarý, aylýk bazda yüzde 1’in altýnda artýþ ya da azalýþ gösterdi. Mart sonunda Ýstanbul’da konut metrekare fiyatý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 5.8 artarak 3 bin 899 liraya çýktý. Mart 2017’de Ýstanbul’da konut metrekare fiyatý 3 bin 687 lira seviyesinde bulunuyordu. Son 5 yýlda kentte konut metrekare ortalama fiyatlarý, aylýk bazda 6 kez düþüþ gösterdi. Martta bir önceki aya göre konut metrekare fiyatý yüzde 0.3 azaldý. Þubatta metrekare fiyatý 3 bin 911 lira düzeyinde bulunuyordu.

Türkiye’nin en büyük 3’üncü kenti olan Ýzmir’de, özellikle markalý konut projelerinin yapýlmasý konut fiyatlarýnda artýþý beraberinde getirdi. 2018’in mart sonu itibarýyla Ýzmir’de konut metrekare ortalama fiyatý bir önceki aya göre yüzde 1.4 ve geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla yüzde 17.3 artýþ gösterdi. Ankara’da son 5 yýlda konut metrekare fiyatý, yýllýk bazda ortalama yüzde 12 civarýnda artýþ gösterdi. Yetkililer Ýzmir’deki fiyat artýþýnýn süreceðini ifade etti.

Ayrıca okuyun: Türkiye`de geçen yýl 1,4 milyon konut satýldý

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...