Þimþek: Piyasadaki düzeltmeler kaygý uyandýrmasýn

09 Şubat 2018 Cuma 13:07

21 0

Þimþek: Piyasadaki düzeltmeler kaygý uyandýrmasýn

"Orada ihracatçýmýzýn, yatýrýmcýmýzýn önü açýk ama kur riskini yönetmeye yönelik atýlan o adýmý da bundan sonra ortaya çýkabilecek þoklara karþý bir adým olarak görmek lazým.

Kamu maliyesinde de bir alan var. Dolayýsýyla bir bütün olarak baktýðýmýz zaman bugün yapmýþ olduðumuz ve devamý gelecek reformlarla bünyemizi saðlamlaþtýrýyoruz. Ýç ve dýþ þoklara karþý dayanýklýlýðýmýzý artýrýyoruz. Bunu ben önemsiyorum. Piyasada yakýn dönemde, özellikle geliþmiþ ülkelerde varlýk fiyatlarýndaki þiþme nedeniyle düzeltmeler burada kaygý uyandýrmasýn. Çünkü Türkiye olarak biz, aslýnda bugünlere hazýrlýk olarak uzun bir süredir manevra alanýmýzý geniþletecek çalýþmalar içindeyiz ve birçok çalýþmada da mutfak aþamasýný geçtik. Fiilen bunlar hayata sokuluyor. Ýnþallah geçmiþte olduðu gibi bu dönemde de Türkiye þoklara karþý dayanýklýlýðýný ortaya koyacak ve güçlü performansýný devam ettirecek."

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...