BU 9 KALEM VERGİDEN DÜŞÜLEBİLİR! haberi

14 Mart 2015 Cumartesi 06:48

7 0

Yıllık kira beyannamesinde bazı harcamalar indirime konu olabilir. Sigorta şirketine ödenen primler, eğitim ve sıhhat harcamaları ile bağışların yer aldığı 9 kalem harcama beyannamede gider gösterilebilir.

-Bir takvim yılında elde ettiği kira geliri, istisna tutarını (2014 seneyi için 3.300 TL) aşanlar,

-İşyeri kira gelirlerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2014 seneyi için 27.000 TL) aşanlar, (Beyanname verme sınırı olan 27.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile ev kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı beraber dikkate alınır.)

-Bir takvim seneyi içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2014 seneyi için 1.400 TL) aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.

5-Başbakanlık’ça veya Bakanlar Kurulu’nca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

6-Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

7-Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim)

8-EXPO 2016 Antalya Ajansı’na yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar,

Gelir vergisi mükellefleri, umumi ve hususi bütçeli halk idareleri, vilayet hususi idareleri, belediyeler, köyler ile halk yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki vilayetlerde zikredilen kuruluş/müessese, dernek veya vakıflara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim konusu yapabilir.

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş sene zararları düşülmeden önceki tutar temel alınacaktır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (89/8) maddesine göre “3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; n Amatör spor dalları için % 100’ü, n Profesyonel spor dalları için % 50’si” yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi; kira geliri elde eden mükelleflerin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi kuruluş ve kuruluşlardan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veri tabanına aktarılan bilgileri kullanılarak, beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.

-Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve ufak çocuklarına ilişkin olmalıdır.

“Küçük çocuk” tabiri, mükellefle beraber oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle beraber oturanlar iç) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş sene zararları düşülmeden önceki tutar temel alınacaktır. Öte yandan kişi sigorta primleri 01/01/2013 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan kişi sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin yüzde 15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş sene zararları düşülmeden önceki tutar temel alınacaktır. 2013’ten sonra bireysel emeklilik için ödenen katkı payları indirim konusu yapılamıyor.

Kaynak: aktifmedya.com

Kategori sayfasına

Loading...