AB `çalýþma ajansý` kuruyor

06 Aralık 2018 Perşembe 15:37

72 0

AB `çalýþma ajansý` kuruyor

AB üyesi 28 ülkenin çalýþma bakanlarý AB Konseyi toplantýsý için Brüksel'de buluþtu.

AB Konseyi, toplantýda, üye ülke bakanlarýnýn çalýþma alanýnda çeþitli düzenlemelere iliþkin Avrupa Parlamentosu'yla yapýlacak müzakerelerde ortak pozisyon belirlendiklerini açýkladý.

Buna göre, AB üyesi ülkelerde çalýþan ve iþverenlerin sýnýr ötesi iþçi hareketliliklerinin ortaya çýkardýðý sorunlarý çözmek üzere "Avrupa Çalýþma Ajansý" kurulacak.

Bu yeni kurum, iþçilerin serbest dolaþýmý, iþçilerin baþka ülkelere gönderilmesi ve sosyal güvenlik gibi alanlarda AB mevzuatý uygulanmasýný destekleyecek.Avrupa Çalýþma Ajansý, sýnýr ötesi hareketlilik durumlarýnda çalýþanlar, iþverenler ve ülke makamlarý için ilgili hak ve yükümlülükler hakkýnda bilgiye eriþim imkaný saðlayacak.

Bu alanlarda üye ülkeler arasýnda koordinasyonu destekleyecek, denetimlerin uyumlu ve ortak gerçekleþtirilmesine katký verecek.

Sýnýr ötesi çalýþanlarýn yaþadýklarý anlaþmazlýklarý çözmek için yetkili merciler arasýnda aracýlýk yapacak kurum, kaçak çalýþanlarýn belirlenmesine yönelik üye ülkeler arasý iþ birliðine de destek verecek.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...