ABD Sahil Güvenlik ekipleri, tartýþmalý ada çevresinde Kanadalý balýkçýlarý durdurarak sorguya çekti

12 Ağustos 2018 Pazar 17:34

30 0

ABD Sahil Güvenlik ekipleri, tartýþmalý ada çevresinde Kanadalý balýkçýlarý durdurarak sorguya çekti

ABD Sýnýr Devriye ekiplerinin, ABD ve Kanada arasýndaki sýnýrda bulunan Machias Seal Adasý çevresinde istakoz avlayan Kanadalý balýkçýlarý durdurarak sorguya çektiði bildirildi.

Kanada’nýn Nova Scotia eyaletine baðlý Grand Manan Adasý'ndaki Balýkçýlar Derneðinin temsilcisi Laurence Cook, yaptýðý açýklamada, haziran ayý sonundan bu yana sürat tekneleriyle görev yapan ABD Sýnýr Devriye ekiplerinin, Kanadalý balýkçýlarý durdurduðunu ve sorguya çektiðini söyledi.

Cook, bugüne kadar en az 10 Kanadalý balýkçý teknesinin durdurulduðunu ve balýkçýlarýn sorguya çekildiðini belirtti.

ABD Sýnýr Devriye görevlilerinin, Kanadalý balýkçýlara uyuþturucu ve yasa dýþý göçmen bulundurup bulundurmadýklarý ve yasa dýþý insan taþýyýp taþýmadýklarýna dair sorular sorduðu aktarýldý.

Sahip olduðu zengin kuþ çeþitleri ile çevreciler ve fotoðrafçýlarýn, istakoz ve balýk çeþitleri ile de balýkçýlarýn çokça tercih ettiði Machias Seal Adasý üzerinde Kanada ve ABD egemenlik iddiasýnda bulunuyor.

Kanada Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, ülke sularýnda meydana gelen geliþmenin soruþturulduðu belirtilerek, "Kanada’nýn Machias Seal Adasý ve çevresindeki sular üzerindeki egemenliði uzun süredir devam ediyor ve bu konuda uluslararasý hukukta güçlü bir temele sahiptir." ifadeleri kullanýldý.

ABD Dýþiþleri Bakanlýðýndan ise Machias Seal Adasý’nýn 1783'ten beri Amerika Birleþik Devletleri'ne ait olduðu ve bu sulardaki Kanadalý balýkçýlarýn avlanmasýna sadece rýza gösterildiði kaydedildi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...