Ahmet Çakar: Beni görüþüm Kayserispor ligde ilk 6'yý zorlar

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:43

40 0

Ahmet Çakar: Beni görüþüm Kayserispor ligde ilk 6'yý zorlar

Spor yazarý ve yorumcusu Ahmet Çakar, Kayserispor’un bu sezon ligde ilk 5 sýrayý rahatlýkla kovalayabileceðini söyledi.

Spor yazarý ve yorumcusu Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Gökmen Özdenak ile beraber bir düðün törenine katýlmak üzere Kayseri’ye geldi. Düðün öncesinde Kayseri’de faaliyet gösteren bir danýþmanlýk firmasýný ziyaret eden Çakar, burada þirketin sahibi Murtaza Durmuþ ile de bir görüþme gerçekleþtirdi.

Ziyarette ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Kayserispor’un ligdeki ilk 4 haftasýný deðerlendirdi. Kayseri’nin yapýlan yatýrýmlarla bir futbol þehri olduðunu belirten Çakar, “Kayseri her ne kadar ciddi anlamda bir futbol þehri olmasa da stadýyla, son yýllarda yaptýðý yatýrýmlarla çok iyi bir futbol þehri haline geliyor. Temel amaç, Kayseri halkýnýn futbola ve maçlara yoðun ilgi göstermesini saðlamaktýr. Yýllar önce gelmiþtim, biletler bedavaydý. Buranýn taraftarý maçlara ilgisiz deðil, az ilgisi var” dedi.

Kayserispor Kulüp Baþkaný Erol Bedir’in çok baþarýlý olduðunu dile getiren Çakar, “Kayserispor’un korkunç baþarýlý ve zeki bir baþkaný var. 20 gün önce bir telefonda konuþma fýrsatýmýz oldu. Çok zeki, ahlaklý, akýllý, uyanýk ve futbolla ilgili. Futbolu dört dörtlük bilmeyebilir ama fark etmez, o anlýyor. Ertuðrul Saðlam’ý çocukluðundan bilirim. Gencecik futbolculuðundan bilirim. Çok namuslu ve ahlaklýdýr. Son yýllar da bazý problemler yaþadý ama bana göre dönüþü çok iyi oldu” diye konuþtu.

“Kayserispor, Fenerbahçe karþýsýnda çok efsanevi bir futbol oynadý. Geriden gelerek maçý kazandý. Önemli yabancý oyuncular almýþ. Ertuðrul Saðlam ile Umut ile Erol Bedir ve yabancý oyuncularý ile Kayserispor þampiyon olur mu, çok zor ama Kayseri’nin ben bu sene ilk 5’i, ilk 6’yý rahatlýkla kovalayabileceðini öngörüyorum. Kadrosu yeterli. Hocasý ve baþkaný zaten yeter. Belki bu Kayseri’yi daha iyi bir futbol þehri haline getirir. Kadro mükemmel mi, hayýr, kadro iyi. Kadro ilk 6’yý zorlar. Benim görüþüm, gönlümde Kayserispor’un çok iyi yerlere gelmesidir. Ben buna inanýyorum. Baþkanýndan hocasýna, futbolcusuna, masörüne, çaycýsýna kadar bunu hak ediyor. Tek eksiði var. O da seyircisidir. Öyle güzel bir stadýn en az 4’te 3’ü her maçta dolmalýdýr.”

Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz da Ertuðrul Saðlam’ýn Bursasspor ile yaþadýðý þampiyonluðu hatýrlatarak, “Ertuðrul Saðlam’ýn Bursaspor’da oluþturduðu bir þampiyonluk var. Ahmet hoca, ‘Þampiyonluk çok zor’ diyor. Ertuðrul hoca Bursaspor ile baþardýysa, Kayserispor’la da baþarabilir. Aradaki tek fark, seyirci farkýdýr. Bursa’da tribünler her maç týklým týklým dolar. Hele o þampiyonluða gittiði sene, deplasmana da inanýlmaz bir seyirci gitti. Kayserispor’un bir atmosfer eksikliði var. Onun dýþýnda antrenör ayný antrenör ve kadro kalitesi de ayný” diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...