Altýn fiyatlarý bugün Gram cumhuriyet çeyrek altýn ne kadar Kapalýçarþý son dakika

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:31

64 0

Altýn fiyatlarý bugün Gram cumhuriyet çeyrek altýn ne kadar Kapalýçarþý son dakika

Altýn fiyatlarý bugün ne kadar oldu? Gram altýn kaç TL’den iþlem görüyor? Cumhuriyet, çeyrek altýn ne kadar? Altýn fiyatlarý Kapalýçarþý son dakika rakamlarý haberimizde yer alýyor Canlý altýn fiyatlarýnda düþüþ var mý? Anlýk altýn fiyatlarý merak ediliyor. Haftanýn ilk gününde canlý altýn fiyatlarý ne kadar oldu? Aralýk ayýnýn altýn piyasasý araþtýrýlmaya devam ediliyor. Gram altýn ülkemizde en çok tercih edilen altýn türleri arasýnda ikinci sýrada yer alýr. Piyasalarda geçtiðimiz aylarda yaþanan geliþmelerle birlikte çeyrek altýn fiyatlarýnýn yükselmesi vatandaþlarý gram altýna yöneltmiþti. Gram altýn 3 Aralýk Pazartesi günü 203,79 TL'den alýnýrken 203,84 TL'den satýlýyor. Çeyrek altýn þüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altýn çeþitleri arasýnda yer alýr. Çeyrek altýn hem düðünlerde en çok hediye edilen altýn türüdür hem de birikim amaçlý saklanan yastýk altý altýnlarýnýn büyük çoðunluðu çeyrek altýndýr. Çeyrek altýn bugün 325,79 TL'den alýnýrken 333,41 TL'den satýlýyor. Yarým altýn fiyatlarý da vatandaþlar tarafýndan tercih edilen altýn çeþitlerindendir. Yarým altýn genelde birikim açýsýndan satýn alýnsa da düðünlerde de hediye edilir. Yarým altýn 3 Aralýk Pazartesi günü 649,54 TL'den alýnýrken 666,82 TL'den satýlýyor. Altýn;Yatýrým aracý olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandýr. Diðer yatýrým araçlarýndan daha az risk taþýdýðý düþünüldüðünden raðbet çoktur.

Altýn fiyatlarý bugün Gram cumhuriyet çeyrek altýn ne kadar Kapalýçarþý son dakika rakamlarý haberimizde! Anlýk altýn fiyatlarýnda düþüþ var mý? Canlý altýn fiyatlarý ne kadar oldu? Haftanýn ilk iþ gününde altýn fiyatlarýndaki rakamlar araþtýrýlýyor. Çeyrek altýn kaç TL’den iþlem görüyor? Haftanýn ilk iþ günü olan 3 Aralýk Pazartesi altýn fiyatlarý konusundaki son geliþmeleri sizler için derledik. Çeyrek altýn þüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altýn çeþitleri arasýnda yer alýr. Çeyrek altýn hem düðünlerde en çok hediye edilen altýn türüdür hem de birikim amaçlý saklanan yastýk altý altýnlarýnýn büyük çoðunluðu çeyrek altýndýr. Çeyrek altýn bugün 325,79 TL'den alýnýrken 333,41 TL'den satýlýyor. Yarým altýn fiyatlarý da vatandaþlar tarafýndan tercih edilen altýn çeþitlerindendir. Yarým altýn genelde birikim açýsýndan satýn alýnsa da düðünlerde de hediye edilir. Yarým altýn 3 Aralýk Pazartesi günü 649,54 TL'den alýnýrken 666,82 TL'den satýlýyor. Genelde birikim için satýn alýnan tam altýn ayný zamanda düðünlerde de gelin ve damadýn yakýnlarý, aile fertleri ve dostlarý tarafýndan armaðan edilir. Tam altýn bugün 1.303,16 TL'den alýnýrken 1.329,56'den satýlýyor. Ýþte altýn fiyatlarý hakkýnda merak edilen en son haberler ve tüm detaylar star.com.tr'de...

Haftanýn ilk iþ günü olan 3 Aralýk Pazartesi altýn fiyatlarý konusundaki son geliþmeleri sizler için derledik.

Gram altýn ülkemizde en çok tercih edilen altýn türleri arasýnda ikinci sýrada yer alýr. Piyasalarda geçtiðimiz aylarda yaþanan geliþmelerle birlikte çeyrek altýn fiyatlarýnýn yükselmesi vatandaþlarý gram altýna yöneltmiþti. Gram altýn 3 Aralýk Pazartesi günü 203,79 TL'den alýnýrken 203,84 TL'den satýlýyor.

Yarým altýn fiyatlarý da vatandaþlar tarafýndan tercih edilen altýn çeþitlerindendir. Yarým altýn genelde birikim açýsýndan satýn alýnsa da düðünlerde de hediye edilir. Yarým altýn 3 Aralýk Pazartesi günü 649,54 TL'den alýnýrken 666,82 TL'den satýlýyor.

Çeyrek altýn þüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altýn çeþitleri arasýnda yer alýr. Çeyrek altýn hem düðünlerde en çok hediye edilen altýn türüdür hem de birikim amaçlý saklanan yastýk altý altýnlarýnýn büyük çoðunluðu çeyrek altýndýr. Çeyrek altýn bugün 325,79 TL'den alýnýrken 333,41 TL'den satýlýyor.

Genelde birikim için satýn alýnan tam altýn ayný zamanda düðünlerde de gelin ve damadýn yakýnlarý, aile fertleri ve dostlarý tarafýndan armaðan edilir. Tam altýn bugün 1.303,16 TL'den alýnýrken 1.329,56'den satýlýyor. Tam altýn uzun vadeli yatýrým aracýdýr.

Cumhuriyet altýný ile çeyrek altýn arasýnda benzerlikler vardýr fakat Cumhuriyet altýný hem daha uzun süreli biriktirilir hem de fiyat olarak daha pahalýdýr. Cumhuriyet altýný da týpký tam altýn gibi kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altýný bu sabah saatlerinde 1.350,00 TL'den alýnýrken 1.371,00 TL'den satýlmaktadýr.

Altýn Nedir?Altýn; parlak sarý renkli, yumuþak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doðada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuþak olmasý sebebiyle kolayca þekillendirilebilir ve bu özelliði, tarih boyunca farklý þekillerde kullanýlmasýna neden olmuþtur. Günümüzde ise altýn, kullaným alaný oldukça geniþ olan deðerli metaller arasýnda yer almaktadýr.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altýnýn atom sayýsý 79 ve atom aðýrlýðý 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamýna gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sýcaklýðý 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadýr. Isýyý ve elektriði ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansýz deðildir.

Altýn sýcaklýk fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cývayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karþýn kral suyu olarak adlandýrýlan hidroklorik ve nitrik asit karýþýmýnda çözünmektedir.

Yatýrým aracý olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandýr. Diðer yatýrým araçlarýndan daha az risk taþýdýðý düþünüldüðünden raðbet çoktur. Eskiden yastýk altý yatýrým aracý olarak bilinen altýn, günümüzde borsa ve forex piyasasýnda yatýrýmcýlarýn en çok tercih ettiði enstrümanlar arasýndadýr.

Taký ve mücevherlerin yapýmýnda en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeþitli eðlencelerin vazgeçilmezidir. En baþta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanýlýr.

Altýnýn meþhur olmayan kullaným alaný, ilaç sektörüdür. Altýnýn, elektron mikroskoplarda çeþitli kullanýmlarý bulunur.

Dünyanýn çeþitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacýyla altýn serpilir. Bu konuda en meþhur ülke Hindistan’dýr. Hatta ülkenin bazý içeceklerinde bile küçük altýn parçalarý bulunur.

Endüstri alanýnda altýn yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Paslanmanýn azalmasý için CD üretiminde, buzlanmayý önlemek için uçaklarýn kokpit camlarýnda, koruyucu amacýyla bazý uydularda ve fotoðrafçýlýk alanýnda kullanýlýr.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...