‘Asgari’de ikinci buluþma 13 Aralýk’ta

07 Aralık 2018 Cuma 00:40

63 0

‘Asgari’de ikinci buluþma 13 Aralýk’ta

Ýþçi, iþveren ve hükümet temsilcilerinden oluþan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantýsý dün yapýldý.

Doðrudan 7 milyona yakýn çalýþaný ilgilendiren asgari ücret görüþmelerinin dünkü bölümüne Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý ev sahipliði yaparken, iþçi temsilcileri görüþmelerde ‘2 bin liranýn üstü’nü telaffuz etti. Toplantýda, iþçi tarafýný Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (Türk-Ýþ), iþveren tarafýný ise Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) temsil etti. Toplantýda en çok ilgiyi, komisyona katýlan ilk iþçi olmak özelliði taþýyan ve Yalova Üniversitesi’nde asgari ücretle özel güvenlik görevlisi olarak çalýþan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez çekti.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný Selçuk, “Son derece demokratik ve þeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantýlarýyla iþçi ve iþverenlerimizin haklarýný koruyarak, bir sonuca ulaþacaðýz” dedi. Selçuk “Asgari ücretin çalýþma barýþýna olumlu katkýda bulunacak, ülkemizin koþullarýna, iþçilerimizin ve iþ verenlerimizin taleplerine uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum” dedi. Türk-Ýþ Temsilcisi Nazmi Irgat enflasyon artýþýný hatýrlatarak “Bu kez iþçiden fedakarlýk beklenmemeli” dedi. TÝSK Yönetim Kurulu Baþkaný Kudret Önen ise “Asgari ücret belirlenirken; hedef yatýrýmlar, rekabet gücü, verimlilik, ve en önemlisi enflasyonla mücadele hedefleri dikkate alýnmalýdýr” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...