Bakan Albayrak: Bu geceden itibaren aksiyon planýmýzý uygulamaya baþladýk

13 Ağustos 2018 Pazartesi 04:49

28 0

Bakan Albayrak: Bu geceden itibaren aksiyon planýmýzý uygulamaya baþladýk

Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmayla ilgili olarak, 'Bu geceden itibaren aksiyon planýmýzý uygulamaya baþladýk.' ifadesini kullandý.

Albayrak, Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, bankalarla birlikte kurdaki dalgalandýrmanýn en fazla etkilediði reel sektör firmalarýnýn, KOBÝ’ler dahil durumlarýyla ilgili aksiyon planý hazýrladýklarýný belirtti.

"Bu geceden itibaren aksiyon planýmýzý uygulamaya baþladýk. Piyasalarý rahatlatmak amaçlý olarak kurumlarýmýz gerekli adýmlarý atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek.

Bizim yeni ekonomi yaklaþýmýmýzýn en önemli ayaðýný bütçe disiplini oluþturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dýþý giderler için taviz vermeyeceðimizi tüm kurum ve bakanlarýmýzla konuþtuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacaðýz.”

"Teknolojik ya da yüksek katma deðerli üretim saðlýyor mu? Ýhracatý artýrýyor mu? Cari açýðý düþürüyor mu? Bu anlayýþ tüm ekonomi alanlarýnda hakim olacak. Bu uygulamayý önemsiyoruz. Kimsenin þüphesi olmasýn. Milletimizin desteði, rasyonel politikalar ve kararlý bir duruþ ile bu mücadeleden Allah’ýn izniyle zaferle çýkacaðýz."

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...