Barýþ için 'akademi' kuruluyor

14 Mart 2015 Cumartesi 07:30

5 0

Barýþ için 'akademi' kuruluyor

RADÝKAL - Barýþ akademisinin kurucularýndan olan akademisyen Ýdris Kardaþ barýþ akademisini kurma nedenlerini, ‘barýþ akademisinin kurulmasý için ilk giriþimde bulunduk. Tanýtým lansmanýnda isteyen herkes kuruluþta yer alýp sorumluluk alabilecek. Barýþ sürecine katký vermek isteyen herkesi davet ettik. Davetliler içinde çok deðerli sanatçý, akademisyen, yazar ve gazeteci yer alýyor. Barýþ akademisiyle barýþý toplumsallaþtýracaðýz. Barýþý topluma emanet etmek için birçok çalýþma yürüteceðiz’ sözleriyle aktardý.

-Dünyada oldukça yaygýn olan ‘çatýþma çözümü ve barýþ çalýþmalarý’ disiplinlerinin Türkiye’de de yaygýnlaþmasýný saðlamak, barýþ ve demokrasi çalýþmalarý yapan uluslararasý kuruluþlar ile iþbirlikleri geliþtirmek,

- Ayrýmcýlýk, nefret suçlarý, insan haklarý gibi konularda medya çalýþanlarýna bir takým eðitimler saðlamak ve barýþ muhabirliði, barýþ gazeteciliði alanýnda çalýþmalar yapmak,

-Kamu yöneticilerinin çözüm süreci ve demokratikleþme alanlarýnda çalýþmalar yapmalarýný teþvik etmek,

-Barýþýn kazanýmlarýnýn toplum tarafýndan somut bir þekilde anlaþýlmasýna yönelik çalýþmalar, araþtýrmalar, toplantýlar yapmak ve projeler üretmek,

-Türkiye’nin yaþadýðý diðer siyasi sorunlarýn müzakere ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik toplumsal zemin hazýrlamak, çalýþmalar ve eðitimler vermek,

-Türkiye’de yaþanan barýþýn ve demokratikleþme sürecinin dünyadaki diðer örnekleri ile birlikte ele alýnmasýný saðlamak,

-Çatýþma sonrasý dönemin siyasal, sosyal , ekonomik ve psikolojik hazýrlýklarýna zemin oluþturacak çalýþmalar yapmak,

-Toplumun çözüm sürecine ve demokratikleþme konularýna olan desteðini ve katýlýmýný arttýrmak için tüm toplumsal dinamikleri ile farklý kesimleri de içerisine alarak saðlýklý bir þekilde ilerlemesini saðlamak.

Kaynak: radikal.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...