`Borçlarýný ödeyemiyor` iddialarýna Ülker`den yanýt

09 Şubat 2018 Cuma 13:52

23 0

`Borçlarýný ödeyemiyor` iddialarýna Ülker`den yanýt

Ýddialara göre Yýldýz Holding’in yapýlandýrmak istediði krediler arasýnda 2014 yýlýnda 3.1 milyar dolarlýk United Biscuits alýmý için kullanýlan krediler de bulunuyor.

Haberlerin ardýndan Yýldýz Holding'den Bloomberg International'a yapýlan açýklamada ise "Yýldýz Holding yöneticileri, grubun 2017 kesinleþmemiþ finansal sonuçlarý ve 2018 projeksiyonlarý hakkýnda bankalara yönelik yýllýk olaðan bilgilendirme toplantýsýný gerçekleþtirdi. Bu toplantýda Yapý Kredi ve UniCredit'in liderliðini yaptýðý bankalar, grubun önümüzdeki dönemde de hýzlý büyümesinin devamýný saðlamak için Yýldýz'ýn farklý borçlarýný bir araya getirmeyi ve yeni sendikasyon kredisi ile bunlarý finanse etmeyi teklif etmiþlerdir." denildi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...