Devletin imalat yatýrýmlarýnda aslan payý gýdanýn

04 Şubat 2018 Pazar 10:35

23 0

Devletin imalat yatýrýmlarýnda aslan payý gýdanýn

AA muhabirinin 2018 Yýlý Yatýrým Programý'ndan yaptýðý derlemeye göre, 9 sektörü kapsayan imalat sanayisi yatýrýmlarý için ayrýlan toplam ödenek 2017 yýlýna kýyasla yüzde 10 düþerek yaklaþýk 1 milyar 21 milyon 320 bin liraya geriledi.

Sektörler arasýnda en fazla ödenek 342,6 milyon lira ile gýdaya ayrýlýrken, söz konusu tutar geçen yýla oranla yüzde 3,5 düþüþ gösterdi. Gýda sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi 120 milyon lira ile Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne yapýldý. Türkiye Þeker Fabrikalarý AÞ'ye 116 milyon 500 bin lira, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýna 57,1 milyon lira, Et ve Süt Kurumuna ise 48 milyon lira ödenek ayrýldý.

Gýda sektörünü 284 milyon lira ile kimya takip ederken, bu kapsamda, ETÝ Maden Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne 204 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Demir-çelik sektörü en fazla tahsis yapýlan 3. sektör oldu. Bu çerçevede Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna yatýrýmlarý için 122 milyon lira kaynak saðlanmasý öngörülüyor.

Ödenek artýþ oranlarý açýsýndan bakýldýðýnda ilk sýrayý elektrikli makineler sektörü aldý. Sektör için ayrýlan ödenek 2017 yýlýna göre yüzde yaklaþýk yüzde 912 artýrýldý.

Ayrıca okuyun: Sanayi üretimi 2,7 azaldı

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...