Endonezya’da þiddetli yaðýþ: 22 ölü

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:15

29 0

Endonezya’da þiddetli yaðýþ: 22 ölü

Endonezya’nýn Sumatra Adasý’nda þiddetli yaðýþlar nedeniyle 22 kiþi hayatýný kaybetti.

Ulusal Afet Ajansý Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Kuzey ve Batý Sumatra eyaletlerinde þiddetli yaðýþýn yol açtýðý sel ve heyelanda 22 kiþinin öldüðünü ve 15 kiþinin kayýp olduðunu açýkladý. Nugroho, hayatýný kaybedenlerden 11’inin bölgedeki bir medresede Kur'an-ý Kerim eðitimi gören ortaokul öðrencileri olduðu, kayýp 10 öðrenciyi de arama kurtarma çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirtti. Diðer can kayýplarýnýn farklý noktalarda meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yaþandýðýný ifade eden Nugroho, þiddetli yaðýþlarýn 4 bölgede etkili olduðunu ve birçok yerleþim yerinde büyük çaplý maddi hasar oluþtuðunu söyledi. Muson yaðmurlarýnýn etkisinde olan ve tropikal iklimin hakim olduðu Endonezya'da, yýl genelinde aþýrý yaðýþlar nedeniyle sýklýkla su baskýný ve toprak kaymasý meydana geliyor.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...