Euro Bölgesi`nde imalat sanayi yavaþladý

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:21

47 0

Euro Bölgesi`nde imalat sanayi yavaþladý

Ekonomi araþtýrma kuruluþu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, ekimde 52 puan olan imalat sanayi PMI, kasýmda 51,8 puana geriledi. Böylece imalat sanayi, aðustos 2016'dan bu yana en yavaþ düþüþü kaydetti.

IHS Markit Economics Baþekonomisti Chris Williamson, konuya iliþkin deðerlendirmesinde, "Kasým ayý PMI verileri, üretim koþullarýnýn ne derece zorlaþtýðýnýn altýný çiziyor. PMI verisi, Euro Bölgesi'nde bu yýlýn dördüncü çeyrek büyümesinde üretimin bir sürükleyici etkisi olabileceðini gösteriyor." ifadelerini kullandý.

Williamson, Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomileri olan Almanya, Fransa ve Ýtalya’da üreticilerin, "ürünlerine talebin düþtüðünü" bildirdiðini kaydederek, "Ticaret ihtilaflarýna, politik belirsizliklere ve gümrük tarifelerine baðlý olumsuz görünüm, riskten kaçýnma eðilimini artýrdý ve özellikle yatýrým baþta olmak üzere harcamalarýn kýsýlmasýna sebep oldu." deðerlendirmesinde bulundu.

IHS Markit tarafýndan hazýrlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ekim ayýnda 52,2 olan imalat sanayi PMI, kasýmda 51,8’e geriledi. Kasým imalat sanayi PMI verisi, son 31 ayýn en düþük seviyesi olarak gerçekleþti.

Ýmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasýný oluþturuyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya iliþkin deðerlendirmesinde, "Alman otomobil sektöründe yaþanan sorunlar, jeopolitik belirsizlikler müþterilerin taleplerini etkiliyor. Üreticiler, yeni sipariþlerde düþüþlerin daha da arttýðýný ve özellikle ihracat satýþlarýnýn düþtüðünü bildiriyor." ifadelerini kullandý.

Smith, üreticilerin yüksek maliyetleri müþterilere aktarmasýnýn rekabet baskýsýndan dolayý gittikçe zorlaþtýðýný belirterek, ankete katýlan iþletmelerin politik belirsizlikleri, ticari ihtilaflarý ve otomobil endüstrisindeki zayýflýðý ön plana çýkardýðýný kaydetti.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...