Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 22 Mayýs'ta Brüksel'de AP'deki siyasi grup baþkanlarýyla bir araya gelecek

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:41

22 0

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 22 Mayýs'ta Brüksel'de AP'deki siyasi grup baþkanlarýyla bir araya gelecek

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi grup baþkanlarýyla görüþeceði bildirildi.

AP Baþkaný Antonio Tajani, Zuckerberg'in 22 Mayýs'ta Brüksel'de AP'deki siyasi grup baþkanlarýyla bir araya geleceðini açýkladý.

Basýna kapalý gerçekleþtirilecek toplantýda, kiþisel verilerin kullanýmýna iliþkin konularýn görüþüleceðini belirten Tajani, Zuckerberg'in 500 milyon Avrupalýnýn temsilcileriyle buluþacak olmasýndan memnuniyet duyduðunu ifade etti.

Tajani, Zuckerberg ziyaretinin güvenin tekrar saðlanmasý için önemli bir adým olduðuna iþaret ederek, "Vatandaþlar, tam ve detaylý bir açýklamayý hak ediyor." deðerlendirmesinde bulundu.

Geçen haftalarda, Cambridge Analytica adlý veri analiz firmasýnýn, milyonlarca Facebook kullanýcýsýnýn hesaplarýndan izinsiz topladýðý kiþisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandýðýna dair suçlamalar krize yol açmýþtý.

Krizin ardýndan AP, Facebook'un, veri sýzýntýsý skandalý sonrasý özel hayata saygý ve kiþisel verilerin korunmasý konularýnda Avrupa'daki vatandaþlara hesap vermesi çaðrýsýnda bulunmuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...