En fazla turistik gemi Kuþadasý'na geldi

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:26

56 0

En fazla turistik gemi Kuþadasý'na geldi

Türkiye'deki 11 limana yýlýn 10 ayýnda gelen gelen toplam 247 geminin 145'i Kuþadasý Limaný'na demirledi.

AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüðü verilerinden yaptýðý hesaplamaya göre, bu yýlýn ocak-ekim döneminde Türkiye'deki 11 limana toplam 247 kruvaziyer gemi yanaþtý. Söz konusu gemilerle gelen yolcu sayýsý 39 bin 153, giden yolcu sayýsý 45 bin 831, transit yolcu sayýsý da 125 bin 102 oldu.

Oransal olarak bakýldýðýnda kruvaziyer gemilerin yüzde 58,7'si Kuþadasý'na geldi. Ocak-ekim döneminde Kuþadasý Limaný'na 145, Çeþme Limaný'na 35, Bodrum ve Marmaris limanlarýna 21'er, Alanya Limaný'na 15, Antalya Limaný'na 3, Dikili ve Fethiye limanlarýna 2'þer, Çanakkale, Göcek ve Mersin limanlarýna da 1'er kruvaziyer gemi geldi.

Ocak-ekim döneminde gelen, giden ve transit yolcu bakýmýndan en yoðun liman da Kuþadasý oldu. Kuþadasý Limaný'na 10 bin 392 yolcu geldi, 17 bin 130 yolcu gitti, transit yolcu sayýsý ise 90 bin 896 oldu. Söz konusu dönemde Çeþme Limaný'na ise 25 bin 456 yolcu indi, 25 bin 276 yolcu gitti, 322 yolcu da transit olarak limaný kullandý.

Ocak ve þubat aylarýnda kruvaziyer gemi gelmedi. Mart ayýnda 8, nisan ayýnda 13, mayýs ayýnda 24, haziran ayýnda 37, temmuz ayýnda 45, aðustos ayýnda 48, eylül ayýnda 46, ekim ayýnda da 26 gemi Türkiye'deki limanlara yanaþtý.

Port Akdeniz Antalya Limaný Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bu seneki kruvaziyer trafiðinin geçen yýlla hemen hemen paralel olduðunu söyledi.

Kruvaziyer turizminde gelecek yýl büyüme beklediklerini fakat asýl atýlýmýn 2020'de gerçekleþeceðini kaydeden Sert, "Kruvaziyer turizminde 2020'de ülke için gerçekten hýzlý bir büyüme, bir atýlýmýn gerçekleþeceði yýl olacak. Kruvaziyer turizminde planlamalar genelde 2-3 yýl öncesinde yapýlýr. Onun için 2020'de büyük bir atýlým beklentisi içerisindeyiz." diye konuþtu.

Turistlerin liman iþletmelerine deðil þehre geldiklerini, bu nedenle kentin tanýtýmýnýn çok önemli olduðunu ifade eden Sert, "Yani Kuþadasý Limaný'ný bu kadar deðerli kýlan arkasýndaki Efes Antik Kenti'dir. Antalya'da da daha fazla kruvaziyer turist istiyorsak kentin ören yerlerini daha iyi tanýtmak, marka haline getirmek için çalýþmalýyýz." dedi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazýt da Marmaris'e 2019 yýlýnda gelecek kruvaziyer ve yolcu sayýsýnda bu yýla göre artýþ beklediklerini bildirdi.

Rezervasyonlara göre 2019 yýlýnýn daha iyi geçeceðini vurgulayan Bayazýt, "Sektör toparlanýyor. 2020-2021 yýllarýnda daha çok kruvaziyer ve yolcu bekliyoruz. Marmaris 2015 yýlýndaki sayýlarýný önümüzdeki yýllarda tekrar yakalayacak gibi görünüyor. Turizmdeki iyi gidiþ kruvaziyer turizmde de yaþanacak. Gelecek 3 yýlýmýzýn çok daha iyi geçeceðini düþünüyoruz." açýklamasýnda bulundu.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...