Fikret Orman düðmeye bastý! Kriz toplantýsý yapýlacak

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:54

50 0

Fikret Orman düðmeye bastý! Kriz toplantýsý yapýlacak

Bugün Ümraniye’deki Nevzat Demir Tesisleri’ne gidip, teknik ekip ve takýmla bir görüþme yapacak olan Baþkan Orman, “Daha önce bizi gururlandýran ve zaferler yaþatan sizlersiniz. Yine yaparsýnýz. Baþýnýzý öne eðmeyin” mesajlarý verecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde ve Süper Lig’de beklenmedik sonuçlar alan Beþiktaþ’ta, düþüþün önüne geçmek için camia seferber oldu. Teknik Direktör Þenol Güneþ’in uyguladýðý terapilerin yanýnda, Baþkan Fikret Orman da takýma özgüven kazandýrmak için devreye giriyor. Orman’ýn bugün Ümraniye’ye giderek oyuncularla ve teknik ekiple bir araya geleceði, moral ve motivasyon aþýlayacaðý bildirildi. Orman, zor günlerinde oyunculara sýkýntýlarý aþmak için daha çok kenetlenmeleri gerektiði mesajýný verecek.

Taraftarlarýn oyuncularý ýslýklamasýndan büyük üzüntü duyan Baþkan Orman, bu konuda da duygularý incinen takýma rehabilite edici bir konuþma yapacak. Orman’ýn, “Bugüne kadar bize bu zaferleri kazandýran ve bizleri gururlandýran sizlersiniz. Yine yaparsýnýz. Baþýnýzý eðmeyin, taraftarýn tepkilerine kafayý takýp, motivasyonunuzu bozmayýn. Bu tepkilere vereceðiniz en güzel cevap, sahada Beþiktaþ’a yakýþýr bir futbol ortaya koymanýz ve iyi sonuçlar almanýzdýr. O zaman her þey daha güzel olur, o taraftar da sizi baðrýna basar” þeklinde mesajlar vereceði belirtildi.

Baþkan Orman’ýn ayrýca mali konularda da oyunculara açýklamalar yapacaðý öðrenildi. Orman’ýn oyuncu ve teknik ekibe, “Sizin gündeminiz, Beþiktaþ’ýn baþarýsý. Sahaya odaklanýn. Diðer sorunlarý biz çözüyoruz. Bazý aksaklýklar olsa da aþýlmayacak problemler yok” demesi bekleniyor. Baþkan’ýn yaný sýra Ýkinci Baþkan Serdal Adalý’nýn da takýmýn sorunlarýyla yakýndan ilgilendiði ve bütün hafta sonunu Ümraniye’de geçireceði öðrenildi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...