GSYH`den en yüksek payý Ýstanbul aldý

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:23

105 0

GSYH`den en yüksek payý Ýstanbul aldý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2015-2017 yýllarýna iliþkin "Ýl Bazýnda Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýla" verilerini açýkladý.

Buna göre, 2017 yýlýnda Ýstanbul 970 milyar 189 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaþtý ve toplam hasýladan yüzde 31,2 pay aldý. Ýstanbul'u, 280 milyar 581 milyon lira ve yüzde 9 payla Ankara, 191 milyar 468 milyon lira ve yüzde 6,2 payla Ýzmir izledi. GSYH'den en yüksek payý alan ilk üç il, 2017 yýlýnda toplam GSYH'nin yüzde 46,4'ünü oluþturdu.

Ýl düzeyinde GSYH hesaplarýnda son 3 sýrada 2 milyar 787 milyon lira ile Tunceli, 2 milyar 276 milyon lira ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon lira ile Bayburt yer aldý.

Söz konusu dönemde, Ýstanbul, kiþi baþýna GSYH'de 65 bin 41 lira ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'u, 64 bin 659 lirayla Kocaeli ve 52 bin lirayla Ankara izledi. Ýl düzeyinde kiþi baþýna GSYH hesaplamalarýnda,14 bin 185 lira ile Þanlýurfa, 14 bin 80 lira ile Van ve 12 bin 729 lira ile Aðrý son üç sýrada yer aldý. Kiþi baþýna GSYH, 2017'de 10 il için Türkiye ortalamasýnýn üzerinde gerçekleþti.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...