Küresel gýda fiyatlarý kasýmda düþtü

06 Aralık 2018 Perşembe 14:29

64 0

Küresel gýda fiyatlarý kasýmda düþtü

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nden (FAO), yapýlan yazýlý açýklamaya göre, uluslararasý pazarlarda tahýl, bitkisel yað, süt ürünleri, et ve þekerden oluþan beþ ana gýda maddesinin fiyatlarý ve ticareti takip edilerek ölçülen Gýda Fiyat Endeksi, kasýmda 160,8 puana geriledi.

Endeks, kasýmda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8,5, bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 düþerek mayýs 2016'dan bu yana en düþük seviyesine geriledi.

Küresel gýda fiyatlarýnýn gerilemesinde, pal yaðý ve bitkisel yaðlardaki fiyat düþüþleri etkili oldu.

Bitkisel Yað Fiyat Endeksi geçen ay ekime göre yüzde 5,7 düþüþ kaydetti ve son 12 senenin en düþük seviyesine geriledi.

Altý aydýr düþen FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi kasýmda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldý. Büyük çaplý stoklardaki ve ihracat arzýndaki artýþ, tereyaðý, peynir ve tam yaðlý süt tozu için daha düþük fiyat kotasyonlarýna yol açtý.

Tahýl Fiyatlarý Endeksi'nin aylýk yüzde 1,1 azalýþýnda buðday ihracatýnda belirgin artýþ, mýsýrdaki yoðun ihracat rekabeti ve yeni mahsül pirinç alýmlarý rol oynadý.

Et fiyatlarý ise az miktarda gerilerken, sadece sýðýr eti fiyatlarý artýþ gösterdi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...