Kanada, Filistinlilere 62,5 milyon dolarlýk yardým yapacak

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:03

30 0

Kanada, Filistinlilere 62,5 milyon dolarlýk yardým yapacak

Kanada, Gazze, Batý Þeria, Lübnan ve Ürdün’deki Filistinlilere 62,5 milyon dolarlýk yardým yapacak.

Kanada Uluslararasý Kalkýnma Bakaný Marie-Claude Bibeau, yaptýðý açýklamada, Filistinli mültecilerin yoksulluk, iþsizlik ve gýda sorunuyla karþý karþýya olduðunu belirtti.

Bu amaçla ülkesinin Filistinlilerin insani ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yardýmcý olarak bölgedeki istikrarý desteklediðini dile getiren Bibeau, Birleþmiþ Milletler Filistinli Mültecilere Yardým Ajansý (UNRWA) aracýlýðýyla Filistinli mülteciler için iki yýl boyunca 50 milyon dolar destek vereceklerini, ayrýca Right to Play International (Uluslararasý Oyun Hakký) organizasyonu kanalýyla da Filistinli çocuklar için 12,5 milyon dolar yardýmda bulunacaklarýný duyurdu.

Bakan Bibeau, açýklanan 50 milyon dolarlýk paketin 40 milyon dolarlýk kýsmýnýn Batý Þeria ve Gazze’deki milyonlarca Filistinli mültecinin, özellikle de kadýn ve çocuklarýn temel eðitim, saðlýk ve geçim ihtiyaçlarýný karþýlamaya katkýda bulunacaðýný, 10 milyon dolarlýk kýsmýyla da UNRWA'nýn bölgesel kriz için Acil Durum Uygulamasý aracýlýðýyla Suriye ve Lübnan'daki 460 binden fazla Filistinliye acil hayat kurtarýcý yardým sunacaðýný ifade etti.

Bakan Marie-Claude Bibeau, “Kanada’nýn yeni finansmaný, milyonlarca Filistinli mültecinin hayatlarýný iyileþtirme ve insan onurunu korumaya katkýda bulunacak. Bu destek yüz binlerce çocuðun okula gönderilmesine, öðretmenlerin eðitilmesine ve saðlýk kliniklerinin desteklenmesine yardýmcý olacaktýr. UNRWA'ya verilen bu yeni fonlara acilen ihtiyaç duyulmaktadýr ve bu, bölgedeki ihtiyaçlar arttýkça, ajansa bazý öngörülebilirlik getirecektir.” ifadelerini kullandý.

Kanada’nýn UNRWA aracýlýðýyla Filistinliler için 2016’dan bu yana saðladýðý yardým son açýklanan rakamlarla 172,5 milyon dolara ulaþtý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...