Kese torba ve file geliyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 00:42

43 0

Kese torba ve file geliyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Altunbilek, 2019 yýlý baþýnda baþlayacak ücretli plastik poþet uygulamasýna iliþkin, “Geçmiþe bakýldýðýnda naylon poþet yoktu, file, bez torbalar, kese kaðýtlarý vardý.

Yavaþ yavaþ buna geçilecek. Çevre adýna atýlmýþ büyük bir adým olacak” dedi. Yýl baþýndan itibaren plastik alýþveriþ torbalarýnýn en az 25 kuruþtan satýlacaðýný belirten Altunbilek, “Yerel marketçiler olarak müþterilerimize tavsiyede bulunacaðýz. Annelerimizin, babalarýmýzýn, dedelerimizin kullandýðý bez torbaya, kese kaðýdýna, fileye benzer ürünlere geçeceðiz.Artýk müþteri evinden gelirken bizlerin verdiði bez ya da file gibi malzemelerden yapýlmýþ çantalarý yanýnda getirecek. Bu, Avrupa’da bu þekilde oturmuþ durumda. Ýnsanlar araçlarýnýn bagajýnda alýþveriþ için bir þey taþýyor” dedi. Mustafa Altunbilek, ilk etapta yüzde 60’a varan tasarruf hedeflediklerini de ifade etti.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...