Kudüs için Türkiye'nin ilk araþtýrma merkezi kuruluyor

09 Şubat 2018 Cuma 07:48

18 0

Kudüs için Türkiye'nin ilk araþtýrma merkezi kuruluyor

Yükseköðretim Kurulunca, Ýslam Dünyasý ve Ortadoðu tarihinin en önemli meselelerinden olan Kudüs sorununu uluslararasý kamuoyunun gündeminde tutmak için akademik ve bilimsel çalýþmalarýn yürütüleceði Marmara Üniversitesi bünyesinde Türkiye'nin ilk Kudüs Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin kurulmasý kararlaþtýrýldý. Merkezde, Kudüs'ün tarihi, sosyal yapýsý, siyasi durumu gibi alanlarda akademik ve kültürel çalýþmalar yapýlacak, uluslararasý kamuoyunu Kudüs sorunu konusunda güncel bilgilerle aydýnlatmak ve farkýndalýk saðlamak üzere faaliyetler düzenlenecek. Merkezin kurulmasýna iliþkin yönetmelik taslaðýnda, 'Kudüs üzerine çalýþan akademik kurumlarla merkezin hedefleri doðrultusunda iþ birliði yapýlacak ve Kudüs sorunu ile alakalý bilimsel doðrularý ortaya çýkarmaya ve yayýmlamaya yönelik çalýþmalar yürütülecek.' ifadeleri yer aldý.

Yükseköðretim Kurulunca (YÖK), Ýslam Dünyasý ve Ortadoðu tarihinin en önemli meselelerinden olan Kudüs sorununu uluslararasý kamuoyunun gündeminde tutmak için akademik ve bilimsel çalýþmalarýn yürütüleceði Türkiye'nin ilk Kudüs Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulmasý kararlaþtýrýldý.

Saraç'ýn bu açýklamalarýnýn ardýndan Marmara Üniversitesinden gelen teklif üzerine Kudüs Araþtýrmalarý Merkezi'nin kurulmasý için gerekli adýmlar atýldý.

Dün gerçekleþtirilen Yükseköðretim Genel Kurulu toplantýsýnda, Marmara Üniversitesinden gelen teklif uygun bulunarak, rektörlüðe baðlý Marmara Üniversitesi Kudüs Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi kurulmasýna iliþkin karar verildi.

Kudüs ile ilgili bilimsel doðrular ortaya çýkarýlacak Merkezin kurulmasýna iliþkin yönetmelik taslaðý da hazýrlandý. Yönetmelik taslaðý ile Marmara Üniversitesi Kudüs Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin amaçlarýna, faaliyet alanlarýna, yönetim organlarýna, yönetim organlarýnýn görevlerine ve çalýþma þekline iliþkin usul ve esaslar düzenlendi.

Taslaða göre merkez, Ýslam Dünyasý ve Ortadoðu tarihinin en önemli meselelerinden olan Kudüs sorununu uluslararasý kamuoyunun gündeminde tutmak için çalýþmalar yürütülecek. Merkezde ayrýca Kudüs'ün tarihi, sosyal yapýsý, siyasi durumu gibi alanlarda akademik ve kültürel çalýþmalar yapýlacak, uluslararasý kamuoyunu Kudüs sorunu konusunda güncel bilgilerle aydýnlatmak ve farkýndalýk saðlamak üzere faaliyetler düzenlenecek. Kudüs üzerine çalýþan akademik kurumlarla merkezin hedefleri doðrultusunda iþ birliði yapýlacak ve Kudüs sorunu ile alakalý bilimsel doðrularý ortaya çýkarmaya ve yayýmlamaya yönelik çalýþmalar yürütülecek.

Merkez, Kudüs hakkýnda ulusal ve uluslararasý düzeyde seminer, çalýþtay, panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek. Kudüs sorunuyla alakalý rapor, analiz, bülten, dergi ve kitap yayýmlanacak olan merkezde, Kudüs çalýþmalarý alanýnda ulusal ve uluslararasý kurum ve kuruluþlarla iþ birliði yapýlacak, projeler geliþtirilecek ve yürütülecek.

Merkezde, bunlarýn yanýnda, Kudüs þehriyle alakalý yüksek lisans ve doktora çalýþmalarý teþvik edilerek destek saðlanacak. Kudüs çalýþmalarý ile ilgili yayýnlarý temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü öðrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi, ihtisas kitaplýðý ve veri tabaný oluþturulmasý saðlanacak.

Marmara Üniversitesi ile Filistin ve Arap üniversiteleri arasýnda eðitim ve araþtýrma alanlarýnda iþ birliði geliþtirilecek.

Merkez bünyesinde ayrýca 12 üyeden oluþacak Danýþma Kurulu oluþturulacak. Kurul, merkezin faaliyetlerine katký saðlayacak. Merkezin üyeleri, üniversite öðretim elemanlarý ile talep etmeleri halinde diðer kamu veya özel kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ile uzmanlardan oluþacak.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...