MEB: Çalýþma takvimi deðil, görev tablosu

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:56

30 0

MEB: Çalýþma takvimi deðil, görev tablosu

Milli Eðitim Bakanlýðýnca (MEB) önemli gün ve haftalar takviminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'nýn yer almadýðý iddiasýna iliþkin, 'Haberde sözü edilen çizelge 'Çalýþma Takvimi' deðil, belirli gün ve haftalarda yapýlacak olan programlarýn hangi okullarýmýzýn ve birimlerimizin sorumluðunda yürütüleceðini gösteren 'Görev Tablosu'dur.' açýklamasý yapýldý.

"29 Ekim'i sildiler" baþlýklý bir haberde yer alan Kadýköy Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün okullara gönderdiði önemli gün ve haftalar takviminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'nýn olmadýðý iddiasý üzerine Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan açýklama yapýldý.

"Habere konu olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý ilçe kutlama komisyonu tarafýndan koordine edilerek bütün okullarýn katýlýmýyla Kadýköy Kaymakamlýðýnca yürütüldüðünden, Kadýköy Ýlçe Müdürlüðümüzce hazýrlanan 2018-2019 Eðitim Öðretim yýlý Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programý'nda yer almamýþtýr.

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluþ Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapýlacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliði ile Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kurumlarý Sosyal Etkinlikler Yönetmeliði'ne göre, Kadýköy ilçemizdeki tüm okullarýmýz ayrýca kendi okullarýnda hazýrladýklarý program dahilinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'ný kutlamaktadýr."

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...