Muhammed Mursi'ye ziyaret izni

05 Ekim 2018 Cuma 05:25

37 0

Muhammed Mursi'ye ziyaret izni

Mursi'nin savunma heyeti baþkaný Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Mýsýr makamlarýnýn Mursi'ye son iki hafta içinde iki kez görüþme izni verdiðini söyledi.

Ýlk ziyaretin iki hafta önce ailesiyle baþkent Kahire'deki Tura hapishanesinde gerçekleþtiðini belirten Abdulmaksud, ziyarete Mursi'nin eþi ve çocuklarýnýn katýldýðýný ifade etti.

Abdulmaksud, görüþmede Temmuz 2013'ten bu yana 5 yýldýr babasýný ilk kez gören Ahmed Mursi'nin de yer aldýðýný aktardý.

Görüþmeye iliþkin açýklama yapan Ahmed Mursi ise babasýnýn saðlýk durumunun iyi, moralinin yüksek olduðunu, duruþ ve görüþlerinde deðiþme olmadýðýný vurguladý.

Ahmed Mursi, babasýnýn saðlýk durumuna ilgi gösterilmesi çaðrýsýnda bulundu.

Savunma heyeti baþkaný, Mýsýr makamlarýnýn savunma heyetine önümüzdeki günlerde ikinci görüþme için izin verdiðini dile getirdi. Abdulmaksud, görüþmenin tarihine iliþkin bilgi vermedi.

Buna göre Mursi'ye Temmuz 2013'teki askeri darbeyle tutuklanmasýnýn ardýndan söz konusu görüþmeyle 4 kez ziyaret imkaný verilmiþ oldu. Bu ziyaretlerin ilki 2013'te, ikinci ziyaret de 2017'de gerçekleþmiþti.

Ülke tarihinde ilk demokratik serbest seçimlerle ilk kez iþbaþýna gelen eski Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'de dönemin Savunma Bakaný ve ardýndan Cumhurbaþkaný olan Abdulfettah es-Sisi tarafýndan gerçekleþtirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaþtýrýlmýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...