Otomobil satýþlarýnda yýlýn 11 ayýnda yerli payý yüzde 29,7'den yüzde 33,2'ye yükseldi

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:17

63 0

Otomobil satýþlarýnda yýlýn 11 ayýnda yerli payý yüzde 29,7'den yüzde 33,2'ye yükseldi

Otomobil satýþlarýnda, yýlýn 11 ayýnda yerli araçlarýn payý artarken, Renault, yerli otomobil satýþýnda ilk sýrada yer aldý.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneði'nin (ODD) raporlarýndan derlediði verilere göre, 2018'nin 11 ayýndaki rakamlar, otomobil araç satýþlarýndaki ithal payýnýn azaldýðýna iþaret etti.

Yýlýn ocak-kasým döneminde satýlan her 100 otomobilden 67'si ithal, 33'ü yerli üretimden oluþtu. Otomobil pazarýnda satýlan toplam 425 bin 478 aracýn 141 bin 95 adedi yerli, 284 bin 383 adedi ise ithal araç oldu. 2017'nin 11 ayýnda satýlan her 3 otomobilden birini yerli araç olarak trafiðe çýktý.

Geçen yýlýn ayný döneminde ise otomobil pazarýnda satýlan araçlarýn yüzde 29,7'si yerli, yüzde 70,3'ü ithal araçlardan oluþtu.

Hafif ticari araç pazarýnda yýlýn 11 ayýnda 117 bin 753 adet araç satýþý gerçekleþti. Bunun yüzde 49,5'i yerli, yüzde 50,5'i ithal araçlardan oluþtu. 2017'nin ayný döneminde yerli ve ithal araç oranlarý sýrasýyla yüzde 51,9 ve yüzde 48,1 seviyesinde bulunuyordu.

Yýlýn 11 ayýnda toplam otomotiv pazarý 543 bin 231 adet olurken, bunun yüzde 78,3'ünü otomobil ve yüzde 21,7'sini hafif ticari araçlardan oluþtu.

Otomobil pazarýnda yýlýn 11 ayýnda gerçekleþtirdiði 66 bin 307 adetlik satýþýn 48 bin 605'i (yüzde 73,3'ü) Türkiye'de üretilen araçlardan oluþan Renault, yerli satýþ sýralamasýnda zirvedeki yerini korudu.

Yerli üretim otomotiv satýþlarýnda Fiat 32 bin 168 ile ikinci, Toyota 24 bin 503 ile üçüncü, Honda 20 bin 769 ile dördüncü, Hyundai 12 bin 374 ile beþinci ve Ford 2 bin 676 ile altýncý sýrada bulundu.

Otomatik þanzýmanlý otomobil satýþlarý 2018'in 11 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla yüzde 25,8 azalýþla 278 bin 170'e geriledi. Otomatik þanzýmanlý otomobil satýþlarýnýn payý ise yüzde 60,2'den yüzde 65,4'e çýktý.

C segmentinde 155 bin 836, B segmentinde 55 bin 861, D segmentinde 50 bin 865, E segmentinde 11 bin 958, F segmentinde 2 bin 578, A segmentinde bin 72 otomatik þanzýmanlý otomobil satýldý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...