PTT`den `Esnaf Kart` ile indirim ve avantaj imkaný geliyor

04 Şubat 2018 Pazar 10:35

25 0

PTT`den `Esnaf Kart` ile indirim ve avantaj imkaný geliyor

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýndan edindiði bilgilere göre, gelecek günlerde Bakanlýk ile PTT AÞ arasýnda bir protokol imzalanacak.

Protokole göre, PTT'den esnafa, özel indirim ve avantajlar saðlayacak kart hizmeti verilecek. "Esnaf Kart" adý verilen bu kartla PTT'nin bankacýlýk hizmetlerinde esnafa çeþitli avantajlar saðlanacak. Esnaf, baðlý bulunduðu odaya, kartýyla aidat ödemesi yapabilecek.

PTT, Esnaf Kart ile esnafýn nakit ihtiyacý için kredi desteði verecek. Kurum, anlaþmalý olduðu bankalarla esnafý buluþturarak, uygun vade ve faiz oranlarýyla kredi imkaný saðlayacak. Esnaf, kendisine en yakýn PTT iþ yerine baþvurarak, kredi imkanlarý hakkýnda bilgi alacak ve sunulan hizmetten faydalanabilecek.

PTT, esnafa yaygýn þube aðý ve zýrhlý araç filosuyla nakit toplama ve daðýtma hizmeti de sunacak. Bu hizmetle dileyen esnaftan, dilediði zaman aralýðýnda kasasýnda biriken nakit, kýymetli evrak, maden ve benzeri deðerler güvenle toplanýp, teslim edilecek.

PTT'nin üye iþ yeri ve pos sistemi uygulamasý, esnafa, özel komisyon oranlarýyla sunulacak. Taksicilere özel mobil pos hizmeti verilecek. Bu kapsamda yýl bitmeden "Esnaf Pos Sistemi" oluþturulacak ve kullanýma açýlacak.

Taþýmacýlýk yapan esnafa, PTT kart özelliði de olan fotoðraflý mesleki yeterlilik belgesi (SCR) kartý verilecek.

PTT AÞ, sigorta platformuyla esnafýn ihtiyacýna göre sigorta ürünleri belirleyecek. Sicil numarasýný bildiren Esnaf Kart sahipleri, PTT'nin belirlenen sigorta ürünlerinden indirimli faydalanacak.

PTTcell üzerinden özel esnaf tarifesi de hazýrlanarak, faturalý ve faturasýz paket seçenekleri sunulacak. Esnaf tarifesinde, grup içi sýnýrsýz konuþma hakký olacak.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...