Resmi Gazete'de yayýmlanan Cumhurbaþkanlýðý kararý ile Kerkük ve Cerablus'a yüksekokul kuruldu

07 Aralık 2018 Cuma 05:09

52 0

Resmi Gazete'de yayýmlanan Cumhurbaþkanlýðý kararý ile Kerkük ve Cerablus'a yüksekokul kuruldu

Bazý yükseköðretim kurumlarýna baðlý olarak fakülte kurulmasý ve kapatýlmasý ile adlarýnýn deðiþtirilmesi hakkýndaki Cumhurbaþkaný kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Saðlýk Bilimleri Üniversitesine baðlý Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasý kararlaþtýrýldý.

Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan karara göre, Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesine baðlý Ýletiþim Fakültesi, Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesine baðlý Hukuk Fakültesi, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesine baðlý Hukuk Fakültesi, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesine baðlý Hukuk Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine baðlý Yabancý Diller Yüksekokulu, Ege Üniversitesine baðlý Birgivi Ýslami Ýlimler Fakültesi ile Niðde Ömer Halisdemir Üniversitesine baðlý Bor Saðlýk Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrýca Saðlýk Bilimleri Üniversitesine baðlý Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasý kararlaþtýrýldý.

Kapadokya Üniversitesine baðlý Mimarlýk ve Tasarým Fakültesinin adý Mimarlýk, Tasarým ve Güzel Sanatlar Fakültesi; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine baðlý Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesinin adý ise Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi olarak deðiþtirildi.

Bu arada Aydýn Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüðüne baðlý Söke Saðlýk Yüksekokulunun kapatýlmasý kararý alýndý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...