Rusya faiz oranýný indirdi

09 Şubat 2018 Cuma 13:42

22 0

Rusya faiz oranýný indirdi

Rusya Merkez Bankasý(CBR), faiz oranýnda beklentiler doðrultusunda indirime gitti. Faiz indirimlerine devam edeceðinin mesajýný verdi.

2014 yýlý sonunda faiz oranýný yüzde 17 seviyesine kadar yükselten Rusya Merkez Bankasý bugün yaptýðý toplantýda gösterge konumdaki haftalýk repo ihalesi faiz oranýný yüzde 7,75'den yüzde 7,50'ye çekti. Rusya MB, son 4 toplantýdýr faiz indiriyor. Piyasanýn beklentisi de faiz oranlarýnda 25 baz puan indirim olacaðý yönündeydi.

Rusya MB açýklamasýnda, "Yýllýk enflasyonun bu yýl yüzde 4'ü aþmasý çok az bir olasýlýk. Ancak orta vadede, 2019-2020'de enflasyonun yüzde 4'ten yukarý doðru uzaklaþmasý olasýlýðý, aþaðý doðru uzaklaþmasý olasýlýðýndan daha yüksek olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandý.

Bu ortamda faiz oranlarýný azaltmaya devam edeceðini ifade eden Rusya MB, ýlýmlý þekilde sýkýdan nötr para politikasýna dönüþümü 2018'de tamamlayabileceðini vurguladý.

Ayrıca okuyun: Rusya'nýn uluslararasý rezervleri 2018'de yüzde 8,3 arttý

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...