S&P, global bankalar için 2019 raporunu yayýnladý

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:04

48 0

S&P, global bankalar için 2019 raporunu yayýnladý

S&P, global bankalar için bugün yayýnladýðý 2019 raporunda, birçok bankacýlýk sisteminde iyileþen bilanço saðlamlýðý etkiyi yumuþatsa da bazý geliþmiþ ve geliþmekte olan piyasadaki ekonomik ve mali dengesizlik inþaasýnýn ön plana çýkmaya devam edeceðini vurguladý.

"Para politikasýnda deðiþiklik, devam eden ticari çekiþmeler, artan borç kaldýraçlar, popülizmde yükseliþ ve Avrupa'daki siyasi risklerin yatýrýmcý güvenini aþaðý çeken, ekonomik ivmeyi zayýflatan ve oynaklýk üreten faktörler" ifadelerini kullanan S&P, bu nedenle Temmuz 2018 raporunda ortaya koyduklarý finansal istikrara yönelik aþaðý yönlü risklerin, 2019 ile birlikte daha fazla telaffuz edilir hale geleceðini vurguladý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...