Samanlarýn içine gizlenen 74 kilogram eroin ele geçirildi

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:56

42 0

Samanlarýn içine gizlenen 74 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ýn Saray ilçesinde samanlarýn içine gizlenen 74 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Ýl Jandarma komutanlýðý ekipleri uyuþturucuyla mücadele kapsamýnda çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Yapýlan çalýþmalar sonucunda, Saray ilçesi Sýrýmlý Mahallesi'nde ikamet eden þüpheli þahýslarýn temin ettikleri uyuþturucu maddeyi evlerinde sakladýklarý bilgisi alýndý. Bunun üzerine Saray Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri ile Van Ýl Jandarma Komutanlýðý KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, uyuþturucu madde arama köpeði 'Cesur'un da katýlýmýyla belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, samanlarýn arasýna gizlenmiþ vaziyette 4 adet bidon içerisinde 74 kilo eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki þüpheli þahýs gözaltýna alýnýrken, olay hakkýnda araþtýrma ve soruþturma iþlemlerinin devam ettiði belirtildi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...