Sarıgül AK Parti'nin ülkeye şeriat getireceğini söyledi

14 Mart 2015 Cumartesi 07:54

6 0

Sarıgül AK Parti'nin ülkeye şeriat getireceğini söyledi

30 Mart seçimlerinde Cemaat'in desteğini de alan ancak kazanamayan Sarıgül şimdi de CHP'nin ulusalcı tabanından oy alma çabasında. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Sözcü Gazetesi'nden Hande Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Ön seçimlere hazırlandığını söyleyen Sarıgül, hükümetin ülkeyi şeriat düzenine götürmeyi amaçladığını söyleyerek ülkenin AK Parti Hükümeti'nden temizlenmesi gerektiğini belirtti.

"Ben si­ya­set­te var ol­mak için mü­ca­de­le ver­mem. Ül­ke­min so­run­la­rı sı­kın­tı­la­rı var. Uzun yıl­lar­dan be­ri ül­ke­mi­zin üze­rin­de ka­ra bu­lut­lar gi­bi çö­ken AKP İk­ti­da­rı var. Bu ik­ti­dar ül­ke­yi sı­kın­tı­ya so­ku­yor. Bu ik­ti­dar yurt­taş­lar ara­sın­da ‘sen-be­n’ ay­rı­mı ya­pı­yor. Onları ‘Ben­den olan­lar ve ol­ma­yan­la­r’ ola­rak ayı­rı­yor. Bu ik­ti­da­rın per­de ar­ka­sı, şif­re­le­ri ve kod­la­rı ne ya­zık ki ül­ke­yi şe­ri­at dü­ze­ni­ne gö­tür­me­ye yö­ne­lik. Ben la­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. La­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin tek­rar şah­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Ben de si­ya­si so­rum­lu­lu­ğum ve bi­ri­kim­le­rim ge­re­ği bu de­ne­yi­mi­mi­zi, ener­ji­mi­zi ül­ke si­ya­se­tin­de sos­yal de­mok­ra­si an­la­yı­şı­mı­zın ik­ti­dar ol­ma­sı için se­fer­ber et­me­miz ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın da ben­den böy­le bir ar­zu­su ol­du. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın al­mış ol­du­ğu ön se­çim ka­ra­rın­dan bü­yük mem­nu­ni­yet duy­dum."

Ayrıca okuyun: Başkan Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisseleri devredilecek

Kaynak: ensonhaber.com

Kategori sayfasına

Loading...