SGK Baðkur Ocak ayý emekli zam oranlarý ekstra ödemeler Emekli memur maaþý hesaplama iþlemi

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:47

68 0

SGK Baðkur Ocak ayý emekli zam oranlarý ekstra ödemeler Emekli memur maaþý hesaplama iþlemi

Emekli memur maaþýnýna ne kadar zam yapýlacaðý ya da emekli SGK Baðkur maaþýnýn nasýl hesaplandýðý merak konusu oldu. Google üzerinden sýklýkla araþtýlýrýlan konula arasýnda yer alan "Son dakika enflasyon tahminlerine göre 2019 yýlý en düþük memur ve emeklilerin maaþý ne kadar olacak? Çalýþanlar kaç lira maaþ alacak? Ocak ayý emekli ve memur zam oranlarý ne kadar olacak? Ne kadar emekli maaþý alýrým? Baðkur SGK SSK'dan ne kadar emekli maaþý alýrým? Emekli maaþý nasýl hesaplanýr?" sorularýn yanýtlarýný bu haberizde derledik. Son dakika enflasyon tahminlerine göre 2019 yýlý Ocak ayýnda memur ve emeklilere yapýlacak zam oraný %11.15 olacak. Emekli maaþýnýn yüksek olmasý herkesin hayalidir. Ancak çalýþanlarýn emekli olduklarýnda alacaðý emekli maaþý ile ilgili bir takým farklý hesaplamalar mevcuttur. Emeklilik hesabýnda 3 dönem arasýnda geçen hizmetlerin emekli maaþý hesabýna büyük bir etkisi bulunmaktadýr. Ocak zammý için sorgulamalar devam ediyor. Açýklanan enflasyon rakamýyla birlikte milyonlarca memur, sözleþmeli personel ve emeklinin alacaðý zam oranlarý da belli olacak.

Öngörülere göre, aktif memurlar için minimum enflasyon farký zammý 349 TL olacak ve en düþük memur maaþý 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çýkacak. 2019 maaþý için sorgulamalar haftalar öncesinden baþladý. Memurlar ve memur emeklileri ocak - haziran döneminde gerçekleþen enflasyon oranýnda hak kazandýklarý zamlý maaþlarýný temmuz ayýnda almýþtý. Þimdi ise gözler ocak ayý zammýnda. Bað-Kur'lular bin liranýn altýnda aylýk kalmayacak! Esnafýn, emeklilik için gerekli prim gün sayýsýnýn SSK’lý çalýþanlarla eþitlenmesi gündemde. Ayrýca, Meclis’e gelecek tasarýyla bin liranýn altýnda aylýk kalmayacak. Bað-Kur'lular bin liranýn altýnda aylýk kalmayacak.

Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK'lý çalýþanla, Bað-Kur'lu çalýþan arasýndaki bin 800 günlük yani yaklaþýk 5 yýllýk sürenin kalkmasý, bir baþka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eþitlenmesi öngörüldü. Böylece bu Bað-Kur'lunun yasa çýktýktan sonra 5 yýl daha erken emekli olmasý anlamýna geliyor. Yasanýn en geç bu yýl sonuna kadar çýkacaðý ifade ediliyor.

Bin liranýn altýndaki maaþlar bin liraya tamamlanacak. Baþkan Recep Tayyip Erdoðan'ýn müjdesini verdiði bu seyyanen zam düzenlemesinin yürürlük tarihi henüz belli deðil. Ancak söz konusu düzenlemenin en geç ocakta uygulamaya geçmesi bekleniyor. Böylece bu emeklilerin maaþýna önce seyyanen zam, ardýndan enflasyon zammý yansýtýlacak. Emeklilerin maaþlarý arttýðý için ek ödeme tutarlarý da artacak. Böylece 150 bin emekli 3 farklý zam almýþ olacak.

Memur emeklilerinin enflasyon farký, Merkez'in tahminine göre yüzde 0.37, beklenti anketine katýlan ekonomistlerin tahminine göre yüzde 3.17 olacak. Ayrýca memur emeklilerinin ek ödeme tutarý da artacak. Ýlk 2 aylýk oran 2.86 oldu. Buna 4 oran daha eklenecek.

Bað-Kur ve iþçi emeklileri yasa gereði 6 aylýk geçmiþ enflasyon oranýnda zam alýyor. Bu doðrultuda memur maaþlarýna temmuzda yüzde 8.65 zam yapýlmýþtý. Bu zam sonrasý en düþük memur emeklisinin maaþý 2.149 TL, en düþük memur maaþý ise aile yardýmý dahil 3.133 TL yükselmiþti. Ocak ayý zammýnda belirleyici unsur ise TÜÝK’in açýklayacaðý enflasyon oraný olacak. Yeni Ekonomi Programý’nda açýklanan enflasyon hedefinin tutmasý durumunda memur ve memur emeklileri ocak ayýnda yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Peki, bu durumda kim ne kadar maaþ alacak?

Zamlarda belirleyici unsur görev ve kýdem olacak, miktar 239 TL ila 1.354 TL arasýnda deðiþecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farký zammý 349 TL olacak ve en düþük memur maaþý 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çýkacak. Görevde olan memurlarýn zam miktarý 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.

3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babasý veya eþinden aylýk alan kiþinin de aylýklarý artacak. Bunlarýn dýþýnda toplamda 2.2 milyon kiþinin aylýklarý zamlanacak.

Buna göre, kýdem tazminatýnýn tavaný 5.434,42 liraya çýkartýldý. Bu yýlýn ocak-temmuz döneminde tazminat tavaný 5.001,75 liraydý. Böylece yýlýn ikinci yarýsýnda kýdem tazminatý için ödenecek tavan tutarý yüzde 8.65 arttýrýlmýþ oldu. Yani, çalýþanlar yýlýn ikinci yarýsýnda daha yüksek kýdem tazminatý alabilecekler. Temmuz-Aðustos ayýnda tazminatýný alanlar eksiklerini tamamlayacak.

Gelelim, çalýþma hayatý ile ilgili en çok merak edilen konularýn baþýnda gelen kýdem tazminatýnýn hangi hallerde alýnabileceðine. Kýdem tazminatýnda birinci þart, iþ yerinde en az bir yýl çalýþmýþ olmak. Bir yýldan az çalýþanlarýn hiçbir þart altýnda kýdem hakký olmuyor. Ýkincisi, iþveren tarafýndan iþten çýkarýlmýþ olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayýsýný doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor.

Alýnacak emekli maaþýnda hizmetin geçtiði dönemlerin önemi olduðu gibi ortalama prime esas kazancýn önemi de çok büyüktür. Ortalama prime esas kazanç ilk defa sigortalý çalýþmaya baþladýðýnýz tarihten emeklilik dilekçesi vermiþ olduðunuz tarihe kadar geçen sürede adýnýza bildirilen sigorta prime esas kazancýn toplam gün sayýsýna bölünerek enflasyona göre yeniden güncellenmesi sonucu bulunan orandýr.

Yani çalýþma hayatýnýz boyunca primleriniz asgari ücret üzerinden bildirildiyse alacaðýnýz emekli maaþý da düþük olacaktýr haliyle. Ancak asgari ücret üzerinde bildirim yapýldýysa kademeli olarak yüksek olacaktýr.

– Eðer hizmetlerinizin tamamý 2000 yýlýndan önce ise 1400-1600 TL arasý,

– 2000 öncesi 2000-2008 arasý ile 2008 sonrasý eþit daðýldý ise 1000-1200 TL arasý,

– 2000-2008 arasý ile 2008 sonrasý ise ortalama 800-1000 TL arasýnda aylýk alýrsýnýz.

– SSK 3600 günden emekli maaþlarý da hizmetin geçtiði yýllara göre farklýlýk göstermektedir. 3600 günden emekli olacaklarda eðer hizmetlerinin tamamý 2000 öncesi ise 1400-1600 TL arasý, eðer hizmetleri her üç dönem için eþit olarak daðýldýysa ortalama olarak 800-1000 TL emekli maaþý alabilirler.

– Baðkur 9000 günden esnaf, þirket ortaklýðý, vergi mükellefi ve isteðe baðlý baðkurdan emekli olacaklar ortalama 1000-1200 TL arasýnda,

– Baðkur 9000 günden tarým/çiftçi baðkurundan emekli olacaklar ise ortalama 800-1000 TL arasýnda maaþ alabilirler.

– Baðkur 5400 günden esnaf, þirket ortaklýðý, vergi mükellefi ve isteðe baðlý baðkurdan emekli olacaklar ortalama 800-1000 TL arasý,

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...