SpaceX yýlýn ilk uçuþuna hazýrlanýyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:04

110 0

SpaceX yýlýn ilk uçuþuna hazýrlanýyor

SpaceX, Falcon 9 roketi ile 11 Aralýk Cuma günü 10 iletiþim uydusunu yörüngeye gönderecek.

Elon Musk'ýn sahibi olduðu Amerikalý uzay taþýmacýlýðý þirketi SpaceX, yýlýn ilk uçuþunu 11 Aralýk Cuma günü ABD'nin California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleþtirmeyi planlýyor. SpaceX bu lansmanda yörüngeye 10 adet Iridium iletiþim uydusunu gönderecek.

Iridium iletiþim uydularý, uydu telefonlarýnýn ve çaðrý cihazlarýnýn birbirleriyle olan bilgi ve ses akýþýný saðlamak için Dünya'nýn yörüngesine oturtulmuþ haberleþme uydularýdýr. Ýlk planlanan sayýlarý 77 olduðu için uydulara o atom numaralý element olan Ýridyum adý verilmiþtir.

Fýrlatma iþlemi baþarýlý olursa Falcon 9 roketi 10 Iridium uydusunu (66'den 75'e kadar olan) yörüngesine gönderecek.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...