SPK, Türkiye Finans Varlýk Kiralama AÞ'nin 5 milyar lira tutarýnda Yönetim Sözleþmesine, Sahipliðe ve Alým Satýma Dayalý Kira Sertifikasý ihracýný onayladý

13 Eylül 2018 Perşembe 20:03

29 0

SPK, Türkiye Finans Varlýk Kiralama AÞ'nin 5 milyar lira tutarýnda Yönetim Sözleþmesine, Sahipliðe ve Alým Satýma Dayalý Kira Sertifikasý ihracýný onayladý

Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK), Türkiye Finans Varlýk Kiralama AÞ'nin 5 milyar lira tutarýnda Yönetim Sözleþmesine, Sahipliðe ve Alým Satýma Dayalý Kira Sertifikasý ihracýný onayladý.

SPK haftalýk bültenine göre, kurul, Özderici Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý AÞ'nin 90 milyon lira tutarýnda bedelli sermaye artýrýmýný onayladý.?

Hektaþ Ticaret TAÞ'nin 400 milyon lira nominal ihraç tavanlý Tahvil/Finansman Bonosu ve Zorlu Faktoring AÞ'nin 83 milyon 850 bin lira tutarýnda Tahvil/Finansman Bonosu ihracý onaylandý.

Kurul, Türkiye Finans Varlýk Kiralama ?AÞ'nin 5 milyar lira tutarýnda Yönetim Sözleþmesine, Sahipliðe ve Alým Satýma Dayalý Kira Sertifikasý ihracýný ve Ziraat Katýlým Bankasý Varlýk Kiralama AÞ'nin 500 milyon lira tutarýnda Yönetim Sözleþmesine ve Alým Satýma Dayalý Kira Sertifikalarý ihracýný onayladý.

Kurul, yapýlan incelemeler doðrultusunda QNB Finans Yatýrým Menkul Deðerler AÞ'ye toplam 148 bin 32 lira ve Kiler Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý AÞ'ye toplam 50 bin 721 lira idari para?cezasý uygulanmasýna karar verdi.?

Ayrýca Ayen Enerji AÞ pay piyasasýnda gerçekleþtirilen piyasa dolandýrýcýlýðý? niteliðindeki iþlemlerde sorumluluðu bulunan Hüseyin Türker ve Bahar Türker hakkýnda suç duyurusunda bulunmaya karar veren kurul, bu kiþiler hakkýnda 2 yýl iþlem yasaðý getirdi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...