Suhulet içinde yumruklar atýldý

14 Ocak 2018 Pazar 00:15

20 0

Suhulet içinde yumruklar atýldý

Hemen hemen her kurultayýnda ‘yumruk ittifaký’nýn yaþandýðý CHP’de tam bir demokrasi var! Kongrelerde alternatif isimler istemeyen, parti içi muhalefeti tehdit eden Kýlýçdaroðlu’na CHP sözcüsü Tezcan’dan destek geldi: Kongrelerimiz suhulet içerisinde geçti. Özgürce yarýþ oldu. 

FETÖ’nün kaset kumpasýyla geldiði CHP koltuðunu, delege oyunlarýyla koruyan CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nun tüm tehditlerine raðmen CHP kurultaylarý kavgasýz geçmiyor. CHP Sözcüsü’nün ‘suhulet içinde tamamladýk’ dediði kongrelerinde ‘yumruk ittifaký’ saðlandý.

Her fýrsatta demokrasiden demvuran ancak partiiçi demokrasiye izin vermeyen Kýlýçdaroðlu, kavgalarýn yaþandýðý Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Antalya ve Adana baþta olmak üzere CHP kongrelerinde muhaliflerin alternatif liste sunmasýný hazmedemiyor. Partilileri ‘canlý yayýnda’ azarlayan CHP lideri, daha da ileri gidip tehditler savurdu: “Bir CHP’li çýkar ‘Ben ne olacaðým?’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Bizim kapýmýz bunlara kapalý. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabý yapanlarýn partide iþi yoktur. Birbirine sýrtýný dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Herkesin her telden konuþtuðu deðil herkesin Türkiye’nin sorunlarý konuþtuðu bir tüzük yapacaðýz ve herkes ayný dili konuþacak. Bu partide bir kiþi davanýn insaný deðilse bu partide iþi yoktur.” Son olarak Antalya’daki baþkanlýk devir teslim töreninde küfürlü kavga çýkarken, Kýlýçdaroðlu’nun ‘yumruk ittifaký’ný Grup Baþkanvekil Özgür Özel savundu. CHP Mersin Ýl Kongresi’nde konuþma yapan Özer, þunlarý söyledi: “CHP þu ana kadar yaptýðý 78 il kongresinde parti içi demokrasinin, öz güvenin, kardeþliðin ve demokrasinin örneðini vermiþtir. Partimizle gurur duyuyoruz.” CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da ‘yumruklu’ kongreleri destekledi: “Kongrelerimiz suhulet, yarýþ içerisinde geçti. Zaman zaman bazý tartýþmalar olabilir. Kongre döneminin doðal gerilimleridir. Bizim kongrelerimiz özgürce yarýþýlan kongrelerdir.”

Yumruklarýn konuþtuðu Antalya Kongresi’nin ardýndan “Ýstanbul Kongresi’nde kavga çýkmasýn” talimatý veren Kýlýçdaroðlu’nu partililer dinlemedi. Ýstanbul Ýl Kongresi’nde, CHP Ýstanbul Ýl Baþkan Yardýmcýsý Muharrem Aktaþ ile bir grup arasýnda gerginlik yaþandý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...