Türk Hava Yollarý 2018 yýlýna rekor tazeleyerek baþladý

09 Şubat 2018 Cuma 12:58

30 0

Türk Hava Yollarý 2018 yýlýna rekor tazeleyerek baþladý

Türk Hava Yollarý 2017 yýlýndaki baþarýsýný yeni yýlýn ilk ayýnda da sürdürdü. Açýklanan 2018 Ocak ayý yolcu rakamlarýna göre bayrak taþýyýcý havayolu geçen yýlýn ayný dönemine göre yolcu sayýsýný yüzde 36,6 artýrarak 5,7 milyon yolcu taþýdý. Diðer yandan bayrak taþýyýcý, havayolu þirketleri için yýlýn en sakin dönemi olarak görülen kýþ mevsiminin bu ayýnda önemli bir doluluk oranýna ulaþtý. Ocak 2017 döneminde yüzde 72,5 olan yolcu doluluk oraný Ocak 2018 döneminde 7.3’lük bir artýþla yüzde 79,8 olarak gerçekleþti.

• Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) %17,1 arttýðý Ocak ayýnda toplam doluluk geçen yýlýn ayný dönemine göre 7,3 puan artýþla %79,8, Dýþ Hat doluluk ise 7,5 puanlýk artýþla %78,6 olarak gerçekleþti. Ýç Hat ve Dýþ Hat uçuþlarýnda Türk Hava Yollarý tarihinin en yüksek Ocak ayý doluluk oranlarýna ulaþtý.

• 2017 yýlýnýn Temmuz ayýnda baþlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hýzlý büyüme %28,9 artýþ ile 2018 yýlýnýn Ocak ayýnda da devam etti.

• Ocak 2017’ye göre, taþýnan yolcu sayýsý %36,6 artarak 5,7 milyon yolcuya ulaþtý. Böylelikle, Türk Hava Yollarý tarihinde ilk defa Ocak ayýnda 5 milyon yolcu rakamý aþýlmýþ oldu.

• Dýþtan dýþa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduðunda yurtdýþý yolcu sayýsýnda %44,6’lýk artýþ yaþandý.

• Bu ayda taþýnan Kargo ve Posta hacmi geçen yýlýn ayný dönemine göre%33,5 artmýþtýr. Kargodaki bu büyümeye en fazla katký yapan bölgeler %44,9 artýþ ile Orta Doðu, %43,5’lük artýþ ile Ýç Hatlar ve %39,3’lük artýþ ile Avrupa oldu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...