Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini aðýrlýyor

30 Eylül 2018 Pazar 00:04

20 0

Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini aðýrlýyor

Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, dünya telekom arenasýnýn önemli operatörlerini Türkiye’de bir araya getiriyor. Etkinlikte Türkiye’deki telekomünikasyon sektörüne dair mesajlar ve fýrsatlar, þirketlere aktarýlacak.  

Telekomünikasyon sektörünün iki büyük þirketi, sektörün önemli organizasyonlarýndan birine ikinci kez ev sahipliði yapacak. Teknoloji alanýnda yaptýðý yatýrýmlarla ve stratejik konumu itibariyle bölgenin merkezi haline gelen Türkiye, 1–3 Ekim 2018 tarihlerinde telekomünikasyon sektörünün devlerini aðýrlayacak. Turkcell ve Türk Telekom öncülüðünde gerçekleþecek etkinlik, Türkiye’yi dünya telekomünikasyon sektörünün ilgi odaðý haline getirecek.

Altyapý konularýnda hâlihazýrda birçok iþ birliði yürüten Türk Telekom ve Turkcell, uluslararasý arenada da Türkiye’ye deðer katmaya devam ediyor. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline’ýn ‘Uluslararasý Operatörler Müþteri Etkinliði’nde, “Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve iletiþim merkezi yapma” stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin’den Almanya’ya Hindistan’dan Rusya’ya 40’ýn üzerinde ülkeden 120 þirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...