Ticaret Bakaný Pekcan: Teþviklerimizle her zaman sizlerin yanýnda olacaðýz

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:20

33 0

Ticaret Bakaný Pekcan: Teþviklerimizle her zaman sizlerin yanýnda olacaðýz

Ticaret Bakaný Pekcan, 'Geçen sene yaklaþýk 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teþviði vermiþiz. Bu teþviklerimizle her zaman sizlerin yanýnda olacaðýz.' dedi.

Türkiye'nin faaliyete geçen ilk enerji kooperatifince kurulan 15 megavat kapasiteli Mobilyacýlar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi 5 Megavat Güneþ Enerjisi Üretim Tesisi'nin açýlýþý, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen Kayseri Toplu Açýlýþ Töreni kapsamýnda yapýldý.

"15 megavat olarak yola çýktýnýz umuyorum bu 15 megavatý tamamlamaya vesile olursunuz. 15 megavatýn da 7,5 milyon kilovat saat enerji ile buradaki bütün firmalarýmýza ve artan yatýrýmlarla Kayseri'ye katkýsý büyük olacaktýr. Kayseri'nin bizim için Türkiye'deki yeri tartýþýlmaz. Son senelerde yaklaþýk yüzde 30 seviyesinde Kayseri'nin ihracatý. Ben bunu Kayseri'ye yakýþtýramadým. Bu oran yüzde 30 iç piyasa yüzde 70 ihracat olmalý. Biz sizi destekleyeceðiz, siz de ihracata daha fazla aðýrlýk vereceksiniz. Biz sizin ihracatýnýzýn önünü açmak için elimizden gelen ne varsa bütün gücümüzle yanýnýzda olacaðýz. Geçen sene de baktým yaklaþýk 338 milyon lira sadece Kayseri'ye ihracat teþviði vermiþiz. Bu teþviklerimizle her zaman sizlerin yanýnda olacaðýz. Enerji Piyasasý Kurulu'nun bazý kararlarý belki yenilenebilir enerji kooperatifini pek desteklemiyor gibi gözüküyor ama Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn da yerli ve milli enerji vizyonu ile bunlarý gündeme getireceðiz. Üzerinde çalýþacaðýz."

Pekcan, konuþmasýnýn ardýndan tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldý.

Türkiye'de faaliyete geçen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji kooperatifi olma özelliðine sahip tesisle 23 bin 404 aðacýn kurtarýlmasý, bin 650 aracýn kirliliðinin önüne geçilmesi ve 8,2 ton karbon salýnýmýnýn engellenmesi hedefleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...