Turizmde 12.5 milyar yatýrým göründü

12 Ocak 2019 Cumartesi 01:48

93 0

Turizmde 12.5 milyar yatýrým göründü

Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, otellerin yüzde 70’inin 49 yýllýk tahsis süresini uzattýðýný açýkladý.

4 Mayýs 2018’de Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren düzenlemenin sonuçlarý hakkýnda bilgi veren Kurum, bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildiðini belirterek toplam taksit ödemeleriyle birlikte 2.5 milyar gelir elde edileceðini, ayrýca bu þirketlerin yenileme ve için de 10 milyar lira yatýrým yapacaðýný söyledi. Üzerinde turizm yatýrýmý gerçekleþtirilmek amacýyla yatýrýmcýlara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limaný ve yat çekek yeri tahsis edildiðini belirten Kurum, bu tesislerin 49 yýla kadar yapýlan tahsis sürelerinin azalmasýnýn, tesislerin yenilenmesine ve teminat gösterilerek kredilendirilmesine engel oluþturduðunu söyledi. Bakan Kurum, düzenlemenin asýl getirisinin uzun dönemde elde edileceðini söyledi. Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki tesisler baþta olmak üzere turizm tesislerinin öz kaynaklarý veya yurt içi ile yurt dýþý krediler suretiyle yenilenmesinin saðlanacaðýný dile getiren Kurum, “Yeni yatýrýmlarla bu düzenlemenin turizm ekonomisine katkýsýnýn 10 milyar lirayý bulacaðýný deðerlendiriyoruz” ifadelerini kullandý.

Kurum, þöyle devam etti: “Ayný zamanda milli park ve tabiat parklarýnda bulunan konaklama amaçlý turizm tesislerinde kira sözleþmeleri de 29 yýla ya da 49 yýl süreli irtifak hakkýna dönüþtürülmek suretiyle uzatýlabilir. Baþvuru süresi 5 Aralýk’ta sona eren bu düzenlemeden yararlanmak isteyen yatýrýmcýlar, ilgili Bakanlýklara baþvurularýný tamamladý” dedi.

Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, plastik poþet kullanýmýnýn azaltýlmasý için yerel yönetimlere genelge gönderdi. Bakanlýktan belediyelere gönderilen genelgede, “Bilindiði üzere ülkemizde yýllýk 30-35 milyar adet plastik poþet kullanýlmaktadýr ve çevreye büyük zararlarý bulunmaktadýr. Poþetlerin ücretlendirilerek kullanýlan poþet miktarýnýn azaltýlmasý ve ülkemizde 2018’de 440 adet/kiþi olan kullaným sayýsýnýn 2019 yýlý için 90 kiþiye ve 2025 yýlý için 40 adet/kiþiye indirilmesi hedeflenmektedir” denildi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...