Viyana-Moskova hattýnda ajan krizi

10 Kasım 2018 Cumartesi 01:31

44 0

Viyana-Moskova hattýnda ajan krizi

Avusturya Baþbakaný Sebastian Kurz, orduda görevli eski bir albayýn Rus casusu olduðu þüphesiyle gözaltýna alýndýðýný duyurdu. Moskova, suçlamayý ‘nahoþ bir sürpriz’ olarak nitelendirdi.

Rus ajanlarýnýn Avrupa’da baþlattýðý diplomatik krizin son duraðý Avusturya oldu. Orduda görevli eski bir albayýn Moskova hükümetine adýna casusluk yaptýðý gerekçesiyle gözaltýna alýndýðý bildirildi. Avusturya Baþbakaný Sebastian Kurz, konu hakkýndaki açýklamasýnda “Bu þimdilik bir þüphe. Ancak elimizdeki bilgilere bakacak olursak, doðrulanacaðýný varsayabiliriz” dedi.

Þüphelerinin doðru olmasý halinde diðer AB ülkeleriyle atacaklarý adýmlarý görüþeceklerini belirten Kurz, Rusya’dan konuyla ilgili ‘þeffaf’ bilgi vermesini talep etti. Avusturya Dýþiþleri Bakaný Karin Kneissl de Rusya’nýn Avusturya Büyükelçisi’nden bir temsilciyi çaðýrdý ve Moskova’ya yapacaðý ziyareti iptal ettiðini bildirdi. Casusluk suçlamalarýnýn muhatabý Moskova ise iddialara sert tepki gösterdi. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, iddialarý ‘nahoþ bir sürpriz’ olarak karþýladýklarýný belirterek, “Batýlý ortaklarýmýz maalesef geleneksel diplomasi yerine, kamuoyu önünde bizi suçlayarak mikrofon diplomasisine baþvuruyor” ifadelerini kullandý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...