`Bu yýl 3 faiz artýrýmý makul görünüyor`

09 Şubat 2018 Cuma 04:35

28 0

`Bu yýl 3 faiz artýrýmý makul görünüyor`

Kansas City President Esther George, ABD Merkez Bankasý'nýn (Fed) bu yýl için üç faiz artýrýmý yolundaki projeksiyonunun makul göründüðünü söyledi.

George, Wichita, Kansas'ta yaptýðý bir konuþmada, Fed'in politika komitesinin bu yýl üç faiz artýrýmý þeklindeki projeksiyonunun ve gelecek yýl ayný sayýdaki artýrýmýn, görünüm somut bir þekilde deðiþmezse, makul bir ana hat olduðunu söyledi.

George, "Kýsa vadede, iyi haber, ABD ekonomisinin þimdilerde, tam istihdam ve fiyat istikrarý ile birlikte ýlýmlý bir hýzda büyümesi" dedi.

George, "Büyümenin ekonominin kapasite sýnýrlarýnýn ötesine geçmeden ve enflasyon baskýlarý yaratmadan devam ettirilebilmesi için, Fed'in faizleri kademeli bir þekilde normalleþtirmeye devam etmesi önemli olacak" þeklinde görüþ bildirdi.

George, "Ekonomi, son vergi yasasý ile ilgili maliye politikasýndan destek alýyor. Ancak bu safhada bu desteðin ne kadar olduðunu söylemek zor" dedi.

George, "Yeni Fed Baþkaný Jerome Powell deneyimli bir Fed guvernörü ve Fed politikasýnýn mevcut patikasýnda ilerleyeceðini bekleyebileceðimizi düþünüyorum. Sorunsuz bir geçiþ bekliyorum" deðerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta ücretlerin yükseldiðini gösteren verinin memnuniyet verici bir geliþme olduðunu, zira ücret büyümesinin mevcut büyüme sürecinin büyük kýsmýnda ýlýmlý kaldýðýný söyleyen George, enflasyonun iþgücü piyasasýndaki sýkýlaþmaya karþýn düþük kaldýðýný, ancak iþgücü piyasasýnýn daha da sýkýlaþmasý ve küresel talebin ithalat fiyatlarýný yükseltmesi ile birlikte enflasyonda yükseliþin baþlayacaðýný sözlerine ekledi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...