YSK'dan 18 örnekli oy kullanma rehberi

15 Haziran 2018 Cuma 00:37

34 0

YSK'dan 18 örnekli oy kullanma rehberi

YSK, 24 Haziran'da yapýlacak seçimde ilk kez uygulanacak 'siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katýlmasý' nedeniyle nasýl oy kullanýlacaðý ve oylarýn hangi durumda geçerli sayýlacaðý gibi sorularýn yanýtlarýný, 18 farklý duruma göre hazýrlanan örnek oy pusulasý þablonlarýyla verdi.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapýlacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanýlacak oy pusulalarýnda "EVET" veya "TERCÝH" mühürlerinin basýldýklarý yerlere göre ortaya çýkabilecek muhtemel sonuçlarý ve oyun geçerli geçersiz sayýlmasýna iliþkin durumlarý gösteren örnek oy pusulasý þablonlarý hazýrlandý.

üksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapýlacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanýlacak oy pusulalarýnda "EVET" veya "TERCÝH" mühürlerinin basýldýklarý yerlere göre ortaya çýkabilecek muhtemel sonuçlarý ve oyun geçerli geçersiz sayýlmasýna iliþkin durumlarý gösteren örnek oy pusulasý þablonlarý hazýrlandý.

Seçimde ilk kez uygulanacak siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katýlmalarý nedeniyle nasýl oy kullanýlacaðý ve oylarýn hangi durumda geçerli sayýlacaðý gibi konular da merak ediliyordu. YSK tarafýndan, 18 farklý duruma göre hazýrlanan örnek oy pusulasý þablonlarýyla merak edilen bu sorulara yanýt verildi.

- Örnek oy pusulasý þablonlarýnýn birincisine göre, sadece ittifak unvaný bölümüne "EVET" veya "TERCÝH" mührünün basýlmasý halinde bu oy ittifakýn ortak oyu sayýlacak.

- Ýkinci örneðe göre, ittifak unvaný bölümüne taþacak þekilde, bir siyasi partiye ayrýlan alana "EVET" veya "TERCÝH" mührünün basýlmasý halinde oy pusulalarý geçerli kabul edilecek ve bu oy mührün basýldýðý partiye sayýlacak.

- Ýttifak alaný içerisinde mührün yalnýzca bir siyasi partiye ayrýlan alana basýlmasý halinde, bu oy pusulasý geçerli kabul edilecek ve bu oy, basýlan partinin oyu sayýlacak.

- Baþka bir siyasi parti veya ittifak alaný dýþýna taþmamak kaydýyla siyasi parti ittifak alanýna birden çok mühür basýlmasý oy pusulasýný geçersiz kýlmayacak ve bu oy ittifakýn ortak oyu sayýlacak.

- Bir siyasi parti alanýna basýlan "TERCÝH" veya "EVET" mührünün alanlarý ayýran çizgili bölgeye taþmýþ olmasý halinde diðer siyasi partinin alanýna geçilmediði için oy pusulasý geçerli sayýlacak ve bu oy mühür basýlan partiye yazýlacak.

- Ýttifak alaný içinde, bir siyasi partiye basýlan mührün, ittifak alanlarýný ayýran çizgili bölgeye taþmýþ olmasý oy pusulasýný geçersiz kýlmayacak ve bu oy mührün denk geldiði partiye sayýlacak.

- Ýttifak alaný içerisinde yer alan siyasi partiye ait bölüme, parti çizgisini taþacak þekilde birden fazla "EVET" veya "TERCÝH" mührü basýlmasý halinde bu oy geçerli sayýlacak ve bu oy mühür basýlan partinin oyu kabul edilecek.

- Ýttifak alaný içindeki bir siyasi partiye ait bölüme, birden fazla "EVET" veya "TERCÝH" mührü basýlmasý halinde bu oy geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basýlan partinin oyu sayýlacak.

- Ýttifak alaný içerisinde yer alan siyasi partilerden hangisine ait olduðu belirlenemeyen ancak ittifak alanýna basýlan "EVET" veya "TERCÝH" mührü bulunan oy pusulasý geçerli olacak, bu oy ittifakýn ortak oyuna sayýlacak.

- Ýttifak alaný içerisinde mührün hem bir siyasi partiye ayrýlan alana hem de ittifak unvaný bölümüne basýlmasý halinde bu oy pusulalarý geçerli kabul edilecek ve bu oy mühür basýlan partiye sayýlacak.

- Ýttifak alaný içerisinde mührün hem birden fazla siyasi partiye ayrýlan alana hem de ittifak unvaný bölümüne basýlmasý halinde oy pusulasý geçerli sayýlacak ve ittifakýn ortak oyuna yazýlacak.

- Mührün, ittifak unvaný bölümüne, bir siyasi partiye ayrýlan alana taþacak þekilde basýlmasý halinde bu oy pusulalarý geçerli kabul edilecek ve oy ittifakýn ortak oyuna sayýlacak.

- Ayný ittifak içerisinde yer almayan birden fazla siyasi partiye mühür basýlmasý halinde oy pusulasý geçersiz sayýlacak.

- Birden fazla ittifaka ayrýlan alana "EVET" veya "TERCÝH" mührü basýlan oy pusulalarý da geçersiz kabul edilecek.

- Hem ittifak alaný içindeki bir partiye hem de ittifak dýþýndaki partilerden birine mühür basýlmasý halinde de oy pusulasý geçersiz olacak.

- Bir siyasi parti alanýna basýlan mührün, alanlarý ayýran çizgili bölgeyi taþýp baþka bir partiye ayrýlan alana geçmiþ olmasý halinde oy pusulasý geçersiz sayýlacak.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne, AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, ÝYÝ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katýlacak. BTP seçimlerden çekildi. BBP'nin adaylarý AK Parti, DP'nin adaylarý ise ÝYÝ Parti listelerinden seçime girecek.

Siyasi partilerin oy pusulasýndaki yeri için YSK'de yapýlan kura çekimine göre AK Parti ve MHP'nin oluþturduðu, BBP'nin destek verdiði "Cumhur Ýttifaký" oy pusulasýnýn ilk sýrasýnda, CHP, ÝYÝ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduðu "Millet Ýttifaký" son sýrasýnda olacak. Oy pusulasýnda HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü sýrada yer alacak.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...